Codul deontologic

Codul deontologic al bibliotecarului din Republica Moldova

Preambul

Bibliotecile produc și și conferă valoare societății de peste 4 000 de ani. IFLA (Declarația de la Lyon, 2014), bazându-se pe Programul de Dezvoltare al ONU,  urmează agenda de dezvoltare post 2015 pentru a asigura accesul progresiv la informare şi cunoaştere în cadrul societăţii susţinute de disponibilitatea tehnologiilor de informare şi comunicare (TIC), sprijină dezvoltarea sustenabilă şi îmbunătăţeşte calitatea vieţii persoanelor; identifică biblioteca ca instituție cu capacitatea necesară pentru a înțelege și a transmite informația necesară în vederea dezvoltării sustenabile a societăților democratice.  Responsabilizați de rolurile noi, transformaționale, bibliotecarii RM se conduc în activitatea lor de convingerile:

 • biblioteca este instituția de informare, educare și socializare necesară și importantă pentru dezvoltarea personală și dezvoltarea sustenabilă a societății în întregime;
 • accesul la informație împuternicește oamenii, îmbogățește identitatea și expresia lor culturală, iar diseminarea cunoștințelor și a informației constituie unul din pilonii cei mai importanți de dezvoltare socială, de modernizare a societății și contribuie la stabilitatea și echitatea socială;
 • resursele bibliotecii servesc ca bază pentru păstrarea, dezvoltarea și valorificarea patrimoniului cultural, a tradițiilor spirituale și diversității culturale;
 • umanismul este caracteristica de bază a profesiei de bibliotecar;
 • caracterul public al profesiunii se bazează pe sentimentul responsabilității sociale.

Codul deontologic propune principii de bază, de conduită profesională în baza cărora comunitatea bibliotecară a RM să-și construiască întreaga activitate, să-și elaboreze documentele strategice și  să-și soluționeze dilemele profesionale.

Bibliotecarul și societatea / comunitatea Bibliotecarul:

 • promovează conformarea bibliotecii cerințelor sociale reflectate în sistemul de valori și în acte legislative, asigură respectarea în bibliotecă a drepturilor cetățenilor la informație și de copyright (dreptul de autor);
 • contribuie la dezvoltarea și menținerea libertății intelectuale și respinge orice formă de cenzură asupra informării și lecturii, indiferent de proveniență;
 • participă la formarea politicii culturale, educaționale și de inovare, stimulează receptivitatea la nevoile bibliotecii, dezvoltă parteneriate sociale, utilizează rațional mijloacele publice încredințate;
 • sprijină implicarea bibliotecii în viața socială a comunității, susține personal acțiuni și programe sociale.

Bibliotecarul și utilizatorul Bibliotecarul:

 • asigură accesul liber, echitabil și nelimitat la informații prin servicii de calitate participând la educarea spiritului civic activ și promovând cultura comunicării;
 • contribuie la dezvoltarea sustenabilă și îmbunătățește calitatea vieții cetățenilor întărind sentimentul comunitar;
 • sprijină învăţarea pe tot parcursul vieții, bazată pe cunoştinţe şi abilităţi de gestionare a informaţiei, tehnici şi tehnologii informaţional-comunicaţionale;
 • garantează o abordare personală asigurând confidenţialitatea datelor referitoare la utilizatori, a surselor infodocumentare consultate și respectând dreptul acestora la intimitate;
 • creează o cultură a parteneriatului cu utilizatorii obținând un feedback constructiv de dezvoltare și schimbare.

Bibliotecarul şi profesia Bibliotecarul:

 • actualizează permanent cunoştinţele şi deprinderile de specialitate, acceptând principiul dezvoltării profesionale continue, participând în programe de formare şi perfecţionare, la reuniuni profesionale, activităţi ştiinţifice şi culturale de profil organizate de biblioteci şi alte organizaţii;
 • contribuie prin comportamentul său la augmentarea vizibilităţii publice şi ştiinţifice, a imaginii favorabile profesiei şi rolului de perspectivă a acesteia;
 • evită satisfacerea intereselor personale sau obţinerea de profituri personale pe seama utilizatorilor, bibliotecii, colegilor.

Bibliotecarul și colegii Bibliotecarul:

 • apreciază și încurajează colegii printr-un dialog constructiv,  contribuind la coeziunea profesională și la promovarea rolului bibliotecarului în dezvoltarea comunităților;
 • respectă colegii de profesie, tolerează opiniile lor şi nu exprimă critici nefondate, nu denigrează, nu discreditează  şi nu etichetează activitatea lor profesională;
 • manifestă un comportament bazat pe încredere, altruism, onestitate, sinceritate, corectitudine, seriozitate şi loialitate, fără orgoliu, egoism și concurenţă ce afectează reputația și prestigiul profesiei de bibliotecar;
 • respectă proprietatea intelectuală, dreptul de autor (copyright);
 • tratează echitabil toate persoanele cu care intră în contact în exerciţiul funcției sale şi nu face discriminări pe criterii de gen, vârstă, etnie, religie, stare socială, conduitele fiind în acord cu standardele profesionale.

Codul deontologic servește drept un instrument de promovare a unei conduite în acord cu valorile și principiile etice enunțate și ca pilon în activitatea profesională. Monitorizarea aplicării şi examinarea încălcării prevederilor lui cad în sarcina Consiliului Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova şi a Comisiei etică profesională.
Aprobat la Conferința anuală „Biblioteci puternice – comunități puternice”,  5 noiembrie 2014