I. PRINCIPII GENERALE
 1. Asociatia Bibliotecarilor din Republica Moldova (in continuare — A.B.R.M.) este o organizatie obsteasca profesionala, benevola, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu Constitutia Republicii Moldova, cu legislatia in vigoare, precum si cu prezentul Statut.
 2. A.B.R.M. are drept scop gruparea pe plan republican a persoanelor care se intereseaza de problemele bibliologiei, informarii si documentarii, apararea statutului profesional si social al bibliotecarului, definirea rolului bibliotecii in dezvoltarea unei societati civilizate.
 3. Activitatea A.B.R.M. se desfasoara pe intreg teritoriul Republicii Moldova in baza principiilor democratiei, publicitatii, initiativei si sprijinului activ al membrilor ei, eligibilitatii conducerii si prezentarii sistematice de catre persoanele de conducere a darilor de seama in fata membrilor A.B.R.M.
 4. A.B.R.M. are dreptul sa devina membru al organizatiilor internationale de profil, poate colabora si se poate afilia la asociatii similare din alte tari.
 5. Asociatia colaboreaza cu ministerele si departamentele care au retele de biblioteci, cu organele administratiei de stat locale, cu organele de conducere ale bibliotecilor, institutiilor stiintifice si de invatamant, cu uniunile de creatie, organizatiile obstesti, cu persoane particulare din republica si strainatate.
 6. A.B.R.M. are statut de persoana juridica. in corespundere cu sarcinile sale si in modul stabilit de legislatia Republicii Moldova, A.B.R.M. are dreptul sa incheie orice acorduri, acte juridice atat in Republica Moldova cat si peste hotarele ei, sa construiasca, sa achizitioneze bunuri mobile si imobile, sa infiinteze intreprinderi, sa aiba publicatii proprii.
 7. A.B.R.M. dispune de emblema, pecete rotunda, stampila proprie cu urmatorul text: “Asociatia Bibliotecarilor din Republica Moldova”.
 8. Termenul de activitate al A.B.R.M. este nelimitat.
 9. Sediul Consiliului A.B.R.M. se afla in orasul Chisinau si se stabileste in functie de locul de munca al presedintelui: Chisinau, str. 31 August nr. 78 A.

II. ATRIBUTIILE SI SCOPURILE A.B.R.M.

10. A.B.R.M. isi propune urmatoarele obiective:

 • coordonarea si cooperarea eforturilor bibliotecarilor si impulsionarea potentialului lor profesional si de creatie;
 • ridicarea statutului social si a prestigiului profesiei de bibliotecar, determinarea semnificatiei sociale a activitatii bibliotecilor, apararea drepturilor bibliotecarului, ameliorarea conditiilor materiale si sociale;
 • stabilirea relatiilor intre bibliotecarii din Republica Moldova si cei din strainatate, asigurarea participarii lor in organizatiile internationale de profil;
 • asigurarea libertatii accesului la informatie, schimbului national s\ international de opinii si experiente in domeniul bibliologiei.

11. In scopul realizarii acestor obiective A.B.R.M:

 • beneficiaza de dreptul la initiativa in domeniu;
 • participa la elaborarea documentelor privind functionarea bibliotecilor si organizeaza discutarea lor publica;
 • selecteaza initiativele in domeniul bibliologiei si sustine (moral, juridic, material) realizarea lor;
 • elaboreaza cerintele fata de calificarea profesionala a bibliotecarilor, contribuie la ridicarea nivelului lor de pregatire si defineste criteriile de apreciere a activitatii cadrelor din domeniu;
 • infiinteaza intreprinderi mici si mixte pentru producerea si repararea utilajului si inventarului bibliotecilor, pentru legarea si restaurarea documentelor, in conformitate cu legislatia in vigoare;
 • organizeaza si presteaza servicii, consultatii juridice si de specialitate;
 • instituie burse si indemnizatii pentru stimularea cercetarilor stiintifice si a creativitatii, pentru formarea si perfectionarea cadrelor de biblioteca;
 • adera la organizatii internationale de profil si la asociatii similare din alte tari, propaga pe arena internationala realizarile din sfera bibliologiei obtinute in Republica Moldova;
 • constituie fondul de publicatii si documente (publicatiile A.B.R.M., asociatiilor similare din alte tari si ale organizatiilor internationale) care se pastreaza ca o colectie integrala in sectia de specialitate a Bibliotecii Nationale;

12. A.B.R.M. isi desfasoara activitatea prin intermediul conferintelor, seminarelor, simpozioanelor, discutiilor:

 • organizeaza concursuri de publicatii metodice, stiintifice, bibliografice, de proiecte ale edificiilor pentru biblioteci etc.;
 • organizeaza saloane si expozitii de carte, grafica de carte, utilaj si tehnica pentru biblioteci;
 • efectueaza prelegeri si practicumuri in problemele activitatii bibliotecilor si informarii bibliografice;
 • organizeaza baze de odihna, cluburi pe profesii, grupuri turistice specializate;
 • editeaza si difuzeaza organul sau de presa (buletin, revista), materiale ale congreselor, conferintelor, intrunirilor in problemele bibliologiei, ghiduri, pliante si alte materiale.

III. CALITATEA DE MEMBRU AL A.B.R.M.
DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE SALE

13. A.B.R.M. intruneste urmatoarele categorii de membri: persoane fizice si juridice (asociatii obstesti) si membri de onoare. Persoane fizice pot fi bibliotecarii si alte persoane fizice, interesate in realizarea scopurilor A.B.R.M.
Persoane juridice pot deveni bibliotecile, organele de informare, uniunile de creatie, editurile, precum si organizatiile, agentii economici disponibili de a sprijini activitatea bibliotecara din republica.
Membri de onoare pot deveni personalitati marcante din tara si din strainatate, care contribuie substantial la dezvoltarea culturii, cartii, bibliotecilor si bibliologiei nationale.

14. Primirea membrilor se face prin cerere scrisa adresata direct Consiliului A.B.R.M. sau in filialele sale. Consiliul aproba primirea acestor membri cu majoritatea simpla de voturi.
Membrii de onoare sunt alesi de Consiliul A.B.R.M. la recomandarea membrilor persoane fizice si juridice, daca pentru aceasta hotarare au votat doua treimi din membrii Consiliului.

15. Membrii A.B.R.M. au dreptul:

 • la vot;
 • sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere ale A.B.R.M.;
 • sa formuleze propuneri privind programele anuale si de perspectiva ale A.B.R.M., sa participe la conferinte, discutii, alte activitati organizate de A.B.R.M., sa supuna criticii organele alese si pe conducatorii lor;
 • sa participe in republica si in strainatate la congrese, consfatuiri, alte reuniuni, sa faca stagii si sa urmeze cursuri de reciclare la propunerea si din contul A.B.R.M.;
 • sa beneficieze de prioritati la procurarea publicatiilor A.B.R.M. si la utilizarea serviciilor prestate de intreprinderile ei;
 • sa profite de toate formele de ajutor juridic, financiar, consultativ, oferite de A.B.R.M.;
 • sa se retraga din A.B.R.M.;

16. Membrii A.B.R.M. sunt obligati:

 • sa respecte Statutul A.B.R.M.
 • sa participe activ la realizarea scopurilor, obiectivelor A.B.R.M.;
 • sa achite la timp cotizatiile de membru.

17. Calitatea de membru inceteaza prin cererea de retragere adresata in scris Consiliului Asociatiei sau prin excludere din motive de nerespectare a prevederilor statutare.

IV. STRUCTURA ORGANIZATORICA A A.B.R.M.

18. A.B.R.M. are urmatoarele organe de conducere:

 • Conferinta;
 • Consiliul A.B.R.M.;
 • Biroul executiv al A.B.R.M.;
 • Filialele Asociatiei (raionale, municipale, orasenesti).

19. Conferinta este organul suprem de conducere al A.B.R.M. si se convoaca o data la doi ani in sedinte ordinare, iar in caz de necesitate, in sedinte extraordinare.
Conferintele extraordinare se convoaca de catre Consiliu la cererea a doua treimi din numarul membrilor lui.
Conferinta se considera legal constituita, daca la ea este prezenta majoritatea simpla (1/2+1) a delegatilor. Norma de reprezentare se stabileste de catre Consiliu.
Convocarea Conferintei ordinare sau extraordinare se anunta cu cel putin 15 zile inainte de data fixata. Hotararile conferintei se adopta cu majoritatea simpla de voturi (1/2+1) prin vot deschis.M
Conferinta A.B.R.M.:

 • adopta hotararea despre crearea sau dizolvarea A.B.R.M.;
 • aproba Statutul A.B.R.M., modificarile si completarile acestuia;
 • stabileste directiile principale de activitate si programul de lucru al A.B.R.M.;
 • determina componenta numerica si alege organele de conducere si comisia de cenzori;
 • alege prin vot secret presedintele A.B.R.M., care este si presedintele Consiliului A.B.R.M., ceilalti membri ai Consiliului. Presedintele A.B.R.M. nu poate fi ales decat pentru doua mandate consecutive;
 • analizeaza si aproba activitatea Consiliului si comisiei de cenzori, desfasurata in perioada dintre conferinte;
 • aproba cuantumul taxelor de inscriere si al cotizatiei de membru al A.B.R.M.

20. Consiliul este organul de conducere al activitatii A.B.R.M. in perioada dintre conferinte. Consiliul se alege pe o perioada de patru ani din numarul membrilor A.B.R.M. care indeplinesc conditiile stipulate in punctul 16. Membrii ale caror mandate au expirat pot fi realesi.
Consiliul se intruneste o data in semestru sau ori de cate ori este nevoie, prin decizia presedintelui.
Consiliul A.B.R.M.:

 • conduce si organizeaza activitatea in vederea realizarii scopurilor si obiectivelor A.B.R.M.;
 • prezinta conferintei spre aprobare modificari si completari la statutul A.B.R.M.;
 • convoaca conferinta A.B.R.M., in cadrul careia prezinta rapoarte si programe de activitate;
 • organizeaza reuniuni profesionale;
 • constituie comisii permanente pe domenii (in functie de directiile principale de activitate a bibliotecilor) si comisii ad-hoc pentru activitati speciale;
 • aproba cererile de aderare a membrilor la A.B.R.M. sau de retragere din aceasta si hotaraste excluderile;
 • decide necesitatea intretinerii aparatului salarizat;
 • examineaza si aproba devizul de venituri si cheltuieli si planul financiar anual;
 • decide procurarea, distribuirea si instrainarea patrimoniului;
 • decide cu privire la premierea membrilor A.B.R.M., precum si la acordarea altor stimulente morale si materiale;
 • alege Biroul executiv din care fac parte presedintele A.B.R.M., vicepresedintii, secretarul responsabil si 2-3 membri ai Consiliului.

21. Presedintele Consiliului reprezinta A.B.R.M. in instantele judiciare si organele de stat, precum si in organizatiile internationale, conduce sedintele Consiliului, Biroului executiv, activitatea conferintelor, prezinta la Conferinta dari de seama si directiile de activitate ale A.B.R.M.

22. Biroul executiv al A.B.R.M.:

 • asigura conducerea operativa curenta si este convocat de presedinte ori de cate ori este nevoie. Hotararile Biroului se adopta cu majoritatea simpja de voturi (1/2/+1) si sunt aprobate de Consiliul A.B.R.M.;
 • intocmeste dari de seama si elaboreaza directiile principale de activitate;
 • rezolva problemele curente ale activitatii A.B.R.M.

23. Filialele A.B.R.M. se organizeaza dupa criteriile teritorial sau departamental si pot alege la adunarea generala a membrilor ei un imputernicit care le reprezinta in Consiliul A.B.R.M.

24. Comisia de cenzori se alege la Conferinta A.B.R.M. pe un termen de patru ani.
Comisia alege din componenta sa un presedinte si un secretar. Sedintele ei sunt convocate ori de cate ori este necesar, dar ce! putin de doua ori pe an.
Hotararile Comisiei de cenzori se aproba cu majoritatea simpla de voturi (1/2+1).
Membrii Comisiei participa la sedintele Consiliului cu drept de vot consultativ.
Comisia de cenzori:

 • Controleaza activitatea economico-financiara a A.B.R.M.;
 • face revizia modului de pastrare si de evidenta a valorilor;
 • verifica termenele si justetea completarii actelor de catre aparatul de conducere, munca cu scrisorile, propunerile si demersurile, declaratiile membrilor A.B.R.M.

V. ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARA A A.B.R.M.

25. Mijloacele banesti ale A.B.R.M. se constituie din taxele de inscriere (5 lei), cotizatiile de membru anuale (10 lei), veniturile provenite din activitatile de producere si editoriale ale intreprinderilor A.B.R.M., din contributiile benevole ale cetatenilor Republicii Moldova si ale celor straini.

26. Presedintele A.B.R.M.:

 • deschide conturi in banci si alte institutii creditare, in caz de necesitate inchide aceste conturi in corespundere cu legislatia in vigoare a Republicii Moldova;
 • dispune, cu permisiunea Consiliului, de averea A.B.R.M., incheie tot felul de tranzactii si alte acte juridice, semneaza impreuna cu contabilul documentele bancare si financiare, elibereaza procure;
 • poarta raspunderea personala de justetea si temeinicia deciziilor adoptate de Consiliu si Birou, de cheltuirea mijloacelor banesti conform destinatiei, precum si de tranzactiile, actele juridice, care vin in contradictie cu legislatia in vigoare.

27. Presedintele A.B.R.M., prim-vicepreseditele lui si secretarul responsabil actioneaza, in limitele competentei lor, fara procura si reprezinta interesele A.B.R.M. in organele oficiale numai in baza legitimatiei.

28. A.B.R.M. si subdiviziunile ei varsa in bugetul de stat impozite si alte plati in modul stabilit de legislatia in vigoare.

29. Mijloacele banesti sunt repartizate conform devizului de cheltuieli, aprobat de A.B.R.M. si sunt utilizate pentru:

 • instituirea de premii si burse ale A.B.R.M.;
 • organizarea concursurilor;
 • solutionarea problemelor sociale si de trai ale bibliotecarilor;
 • asigurarea functionarii curente a A.B.R.M. si intretinerea aparatului salarizat;
 • asigurarea financiara a actiunilor legate de activitatea A.B.R.M. in plan international;
 • compensarea cheltuielilor de deplasare ale membrilor A.B.R.M. in strainatate in calitate de reprezentanti oficiali ai A.B.R.M.;
 • alte scopuri, prevazute de prezentul statut.

VI. LICHIDAREA A.B.R.M.

30. A.B.R.M. poate fi lichidata prin decizia Conferintei A.B.R.M.

31. In temeiul hotararii Conferintei, A.B.R.M. constituie, din numarul membrilor ei, o comisie de lichidare. Comisia intocmeste balanta de lichidare, pe care o prezinta Conferintei A.B.R.M. spre examinare si aprobare.

32. Mijloacele banesti ale A.B.R.M., ramase dupa achitarea cu bugetul si creditorii, se folosesc pentru realizarea scopurilor statutare.

33. A.B.R.M. isi pierde statutul de persoana juridica din momentul lichidarii ei.

34. Sistarea activitatii filialelor care sunt persoane juridice se efectueaza in acelasi mod ca si lichidarea A.B.R.M.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *