Despre ABRM

Misiunea ABRM

Misiunea ABRM este de a susține bibliotecarii din Republica Moldova pentru ca aceștia să promoveze domeniul biblioteconomiei și științelor informării, să asigure accesul egal la informație  și să dezvolte comunitățile în care activează.


Viziunea ABRM

Bibliotecarii din Republica Moldova dispun de condițiile și competențele profesionale necesare pentru a contribui la crearea unei societăți alfabetizate, informative, participative și incluzive.


Valorile ABRM

 • Protejarea principiilor libertății informației

  Vom susține accesul deschis la informație prin activități ale ABRM, dar și prin dezvoltarea permanentă a competențelor bibliotecarilor ca și gestionar de informație

  Educație prin lectură

   

  Vom promova și susține inițiative de lecturi comunitare și acțiuni de valorificare  a patrimoniului național scris

  Învățarea pe tot parcursul vieții

  Vom dezvolta rețelele de bibliotecari formatori care vor fi garantul învățării pe tot parcursul vieții a cetățenilor

  Solidaritate

  Vom solidariza membrii ABRM și comunitățile lor

  Inovare

  Suntem deschiși să susținem procesele de modernizare și inovare ale bibliotecilor din SNB

  Echitate

  Ne angajăm de a oferi tuturor membrilor Asociației acces echitabil la activitățile desfășurate indiferent de limbă, origine etnică, filosofie, politică sau religie

  Diversitate

  Vom susține diversitatea culturală și vom promova egalitatea de șanse

  Flexibilitate

  Vom învăța și ne vom dezvolta organizația în conformitate cu noile tendințe, vom avea o atitudine progresivă față de membrii noștri și vom susține parteneriatele

  Accesibilitate

  Vom asigura în condiții optime accesul utilizatorilor la resursele informaționale locale şi internaţionale în format electronic

  Implicare și ajutor

  Ne vom implica acolo unde putem avea un impact pozitiv și vom ajuta pentru a aduce schimbare 

  Atitudine grijulie

  Vom manifesta o atitudine grijulie față de  oameni, mediu, comunitate, proprietate  prin orice activitate desfășurată de Asociație

  Integritate

  Pentru ABRM sunt importante onestitatea, corectitudinea și responsabilitatea în relațiile cu membrii și angajații asociației, beneficiarii, partenerii și susținătorii noștri

  Excelență

  Ne dorim să fim cei mai buni în tot ceea ce facem, fiind gata să învățăm, să muncim cu dedicare și să urmăm normele de etică profesională


Principiile ABRM

 • apreciază și încurajează colegii printr-un dialog constructiv, contribuind la coeziunea profesională și la promovarea rolului bibliotecarului în dezvoltarea comunităților;
 • respectă ideile, viziunile breslei profesionale cu echitate și fără discriminare pe criterii de gen, vârstă, etnie, religie, stare socială, conduitele fiind în acord cu standardele profesionale.
 • manifestă un comportament bazat pe încredere, altruism, onestitate, sinceritate, corectitudine, seriozitate și loialitate, fără orgoliu, egoism și concurență ce afectează reputația și prestigiul profesiei de bibliotecar;

Scurt istoric

Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM) a fost constituită în anul 1991 prin decizia Conferinței de constituire a acesteia din 14 noiembrie 1991. La 10 iunie 1992 a fost emisă Hotărârea nr. 393 a Guvernului Republicii Moldova „Cu privire la înregistrarea Statutului Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova”.

Grupul de inițiativă pentru constituirea ABRM a inclus personalități notorii ai comunității profesionale, printre care: A. Rău, T. Costiuc, V. Osoianu, L. Corghenci. Incontestabile sunt meritele președinților ABRM: C. Balaban (1991-1995), A. Rău (1996-2000), L. Kulikovski (2000-2004), L. Costin (2004 – 2012), Mariana Harjevschi (2012-prezent).

În prezent ABRM întrunește peste 1700 membri individuali și colectivi, aceștia reprezentând întreg sistemul național de instituții informațional-bibliotecare: biblioteci naționale, specializate, publice, universitare, din licee, școli, colegii etc.

Pe parcursul anilor sub egida ABRM au fost realizate diverse activități, cele mai reprezentative fiind:

 • susținerea demersurilor de advocacy privind elaborarea politicilor în domeniul biblioteconomic (ex. Legea cu privire la biblioteci, Legea privind dreptul de autor și drepturi conexe, Regulamentul Regulamentului privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din biblioteci etc.)
 • promovarea și implementarea parteneriatului profesional (ex. Consorțiul REM (Resurse electronice în Republica Moldova);
 • susținerea instruirii continue a bibliotecarilor (constituirea Școlii de Biblioteconomie din Moldova (2001-2006) cu sprijinul financiar al Fundației Soros – Moldova, deschiderea în 2014 a Centrului Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari cu suportul Programului Novateca);
 • asigurarea accesului la informația profesională (editarea Revistei ABRM și a ziarului ABRM info);
 • organizarea anuală a concursurilor naționale „Cel mai bun bibliotecar al anului…” și „Cea mai reușită lucrare în bibliologie, informare și documentare”;
 • organizarea conferințelor anuale ale bibliotecarilor cu impact profesional și social prin adoptarea și promovarea diverselor declarații, rezoluții, alte documente de importanță strategică;
 • elaborarea și asigurarea comunității profesionale cu suport informațional și consultativ (în format tradițional și electronic: manuale, informații – expres, promovarea materialelor IFLA etc.);
 • sprijinirea colaborărilor profesionale internaționale (parteneriate cu asociații din România, Ucraina, participări la reuniuni profesionale internaționale IFLA, ALA etc.).
 • realizarea analizelor, cercetărilor în domeniul biblioteconomic (ex. studii sociologice privind salarizarea bibliotecarilor, personalul de bibliotecă, strategii de dezvoltare etc.