Plan anual 2015

I. CONSOLIDAREA POLITICILOR ÎN DOMENIUL BIBLIOTECILOR

I. CONSOLIDAREA POLITICILOR ÎN DOMENIUL BIBLIOTECILOR
NR. ACTIVITATEA PERIOADA DE IMPLEMENTARE RESPONSABIL REZULTATE
 

1.

 

Elaborarea formelor de evidenţă statistică a activităţilor de comunicare a colecţiilor de bibliotecă Ianuarie – Decembrie Procese tehnologice de bibliotecă Forme de evidenţă statistică a activităţilor de comunicare a colecţiilor de bibliotecă
 

2.

 

Revizuirea Statutului şi Regulamentelor ABRM Ianuarie – Decembrie Politici, Advocacy și Fundrising Statutul

Regulamente

 

3.

 

Elaborarea Ghidului Bibliotecilor universitare Februarie – Decembrie Biblioteci universitare Ghidul Bibliotecilor universitare
 

4.

 

Elaborarea Nomenclatorului-cadru al documentelor de reglementare a procesului de comunicare a colecţiilor bibliotecii Februarie Procese tehnologice de bibliotecă Nomenclatorul -cadru a documentelor de reglementare a procesului de comunicare a colecţiilor bibliotecii
 

5.

 

Elaborarea Codului Deontologic al Bibliotecarului din Republica Moldova Februarie Comisia etică și deontologie Codul Deontologic al Bibliotecarului din Republica Moldova
 

6.

 

Elaborarea unui proiect de modernizare a bibliotecilor universitare Martie – August Biblioteci universitare Proiect de modernizare a bibliotecilor
 

7.

 

Formularea poziţiei ABRM privind problemele actuale din sectorul socio-cultural Ianuarie – Decembrie Politici, Advocacy și Fundrising Poziţia ABRM privind problemele actuale din sectorul socio-cultural
 

8.

 

Proiectul Legii cu privire la biblioteci (propuneri) Iunie – Octombrie Politici, Advocacy și Fundrising Proiectul Legii cu privire la biblioteci
 

9.

 

Elaborarea Manualului de politici al ABRM Septembrie Echipa proiectului ABRM/Novateca Manual de politici al ABRM
 

10.

 

Analiza implementării Strategiei de dezvoltare a Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM) 2014-2018. Al doilea an de implementare. Noiembrie Politici, Advocacy și Fundrising Analiză
 

11.

 

Participarea la elaborarea indicaţiilor metodice cu privire la aplicarea Regulamentului model de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din biblioteci (în colaborarea cu CBN) Decembrie Formare Continuă Indicaţie metodică

Indicaţii metodice?

 

12.

 

Participarea la actualizarea Regulamentului cadru de organizare și funcţionare a bibliotecilor publice din RM Decembrie Biblioteci publice Regulament cadru de organizare și funcţionare a bibliotecilor publice

II. PROMOVAREA ROLULUI BIBLIOTECILOR ȘI BIBLIOTECARILOR

NR. ACTIVITATEA PERIOADA DE IMPLEMENTARE RESPONSABIL REZULTATE
 

1.

 

Organizarea directoriului TechnoDoc pe site-ul ABRM Ianuarie – Decembrie Procese tehnologice de bibliotecă Directoriul pe Pagina Web
 

2.

 

Administrarea paginii web ABRM (actualizarea, dezvoltarea, promovarea site-ului în comunitatea bibliotecară din Moldova (în special, biblioteci raionale şi săteşti) Ianuarie – Decembrie Informatizare şi tehnologii informaţionale

Comunicare

Pagina Web
 

3.

 

Organizarea Campaniei dedicată Zilei Siguranţei pe Internet Februarie Cultura informaţiei Campania dedicată Zilei Siguranţei pe Internet
 

4.

 

Organizarea Campaniei „Împrieteneşte-te cu biblioteca” Săptămâna bibliotecii în şcoală 16-23 aprilie Comisia Biblioteci Școlare Campania „Împrieteneşte-te cu biblioteca” Săptămâna bibliotecii în şcoală
 

5.

 

Demararea campaniei Fii membru al ABRM! Aprilie Management și parteneriate Campania Fii membru al ABRM!
 

6.

 

Crearea noului logo al ABRM Aprilie Comunicare 1 logo al ABRM
 

7.

 

Demararea Concursului Naţional ,,Biblioteca publică – partener în promovarea Proprietăţii Intelectuale. Ediţia V-a. (AGEPI, ABRM) Aprilie Biblioteci specializate Concursul Naţional ,,Biblioteca publică – partener în promovarea Proprietăţii Intelectuale
 

8.

 

Organizarea concursurilor profesionale ale ABRM: Cel mai bun bibliotecar al anului și Cele mai bune lucrări “Cele mai reușite lucrări în domeniul

biblioteconomiei și științei informării”

Aprilie Politici, Advocacy și Fundrising Concursuri: Cel mai bun bibliotecar și Cele mai bune lucrări
 

9.

 

Organizarea Zilei bibliotecarilor la nivel naţional Aprilie Consiliul de adminstrare Ziua Bibliotecarului
 

10.

 

Organizarea Săptămânii Accesului Deschis în Republica Moldova Octombrie Politici, Advocacy și Fundrising Săptămâna Accesului Deschis
 

11.

 

Organizarea Nocturnei bibliotecilor Noiembrie Consiliul de adminstrare Nocturna bibliotecilor

III. SUSȚINEREA INSTRUIRII PE PARCURSUL VIEȚII

NR. ACTIVITATEA PERIOADA DE IMPLEMENTARE RESPONSABIL REZULTATE
1.

 

Instruirea bibliotecarilor în subiecte de Cultura informaţiei Ianuarie – Decembrie Cultura informaţiei 3 subiecte în Cultura informaţiei
2.

 

Motivarea și atragerea bibliotecarilor din învăţământul universitar, profesional tehnic secundar, postsecundar și postsecundar nonterţial pentru participare la cursuri de formare continuă la Centrului de Formare Continuă din cadrul Secţiei de Formare Continuă USM și Centrul de Excelenţă etc. Ianuarie – Decembrie Formare Continuă 1 curs de formare continuă pentru bibliotecarii din învăţământul universitar, profesional tehnic secundar, postsecundar și postsecundar nonterţial (25 persoane)
3.

 

Atelier Bibliotecile şi securitatea pe Internet 3 februarie Comisia Biblioteci Școlare Comisia „Cultura informării” 1 atelier
4.

 

Colocviul „Bibliomethodus” (discuţii, întrebări, răspunsuri) Martie Procese tehnologice de bibliotecă 1 colocviu
5.

 

Atelier Asigurarea documentară a procesului de comunicare a colecțiilor Martie Procese tehnologice de bibliotecă 1 atelier
6.

 

Atelier Utilizarea SM ISO 2789: 2015 Statistici internaționale de bibliotecă în elaborarea formularului de evidență statistică 6C Martie Biblioteci specializate Procese tehnologice de bibliotecă 1 atelier
7.

 

Cursuri de formare continuă la USM şi cu susţinerea comisiei „Formare profesională continuă”. Aprilie Comisia Biblioteci Școlare 1 curs de formare continuă pentru bibliotecari școlari
8.

 

Cursuri de formare a Culturii informației pentru ciclul preuniversitar şi universitar, elaborarea noilor curriculumuri Aprilie – mai Cultura informaţiei

Formare Continuă

1 curs ToT
9.

 

Cursuri Bazele Biblioteconomie şi Ştiinței Informării pentru bibliotecarii cu studii medii de specialitate şi studii superioare (din alte domenii de formare profesională) Aprilie Formare Continuă 1 curs de formare continuă pentru bibliotecarii cu studii medii de specialitate şi studii superioare (din alte domenii de formare
 

12.

 

Masă rotundă Depozitul digital instituțional (IR) – componentă esențială în reformarea sistemului de comunicare ştiințifică Mai Biblioteci specializate 1 masă rotundă
 

13.

 

Cursuri de instruire Inițiere în programul Microsoft Office Excel Mai – Iunie Zona Nord

Biblioteci școlare

Comisia Cultura informaţiei

Biblioteci de colegiu

2 cursuri
 

14.

 

Atelier profesional Managementul colecțiilor (evidenţa, evaluare, verificare, promovare) Iunie Biblioteci Publice 1 atelier
 

15.

 

Atelier pentru metodiştii responsabili de bibliotecile şcolare din raioane Bibliotecile şcolare în prisma Declarației de la Lyon August Biblioteci școlare 1 atelier
 

16.

 

Seminar Complexitatea constituirii Bibliotecilor Digitale. Abordare conceptuală Septembrie Informatizare şi tehnologii informaţionale 1 seminar
 

17.

 

Seminarul ştiinţifico-practic Utilizarea indicatorilor scientonometrici în evaluarea publicațiilor ştiințifice Septembrie Biblioteci specializate 1 seminar
 

18.

 

Training Bibliotecarul – elementul cheie în crearea bibliotecii moderne Octombrie Zona Sud 1 training
 

19.

 

Masă rotundă Bibliotecile Publice din Republica Moldova traiectorii actuale și viziuni de viitor Octombrie Biblioteci Publice 1 masă rotundă
 

20.

 

Cursuri Bazele Biblioteconomiei şi Ştiinței Informării pentru bibliotecarii cu studii medii de specialitate şi studii superioare Noiembrie Formare Continuă 1 curs
 

21.

 

Atelier naţional: tema rezervată Catalogare Indexare 1 atelier
 

22.

 

Atelier Evidențe statistice în procesul de comunicare a colecțiilor: forme de evidență, metodologia aplicării statisticii, raportare Martie Biblioteci de colegiu

Procese tehnologice de bibliotecă

1 atelier
23.

 

Atelier Registrul de Mișcare a Fondurilor: aspecte teoretice și aplicarea practică în activitatea bibliotecilor de colegii Mai Biblioteci de colegiu

Procese tehnologice de bibliotecă

1 atelier
24.

 

Atelier Evidența resurselor electronice Iunie Biblioteci de colegiu

Procese tehnologice de bibliotecă

1 atelier
25.

 

Cursuri de instruire Cultura informației pentru bibliotecarii din învățământul profesional tehnic Iunie Biblioteci specializate 1 curs
26.

 

Atelier Experienţe inovative în organizarea activităţilor informaţionale și culturale în biblioteci Noiembrie Biblioteci specializate 1 atelier
27.

 

Masa rotundă Normarea proceselor de muncă în bibliotecile de învățământ în contextul schimbărilor inovaționale Octombrie Evaluare

Procese tehnologice de bibliotecă

1 masă rotunda

IV. SPRIJINIREA PUBLICĂRII MATERIALELOR DE SPECIALITATE

NR. ACTIVITATEA PERIOADA DE IMPLEMENTARE RESPONSABIL REZULTATE
 

1.

 

Editarea revistei ABRM Ianuarie – Decembrie Comunicare 2 numere
 

2.

 

Editarea ziarului ABRM Info Ianuarie – Decembrie Comunicare 6 numere / 100 exemplare per număr
 

3.

 

Menţinerea revistei electronice a Secţiunii Biblioteci Universitare „Bibliouniversitas” Ianuarie – Decembrie Biblioteci Universitare 2 numere electronice
 

4.

 

Editarea în continuare a buletinului „InfoStand biblioteconomic” (periodicitate bianuală) şi difuzarea lui în comunitatea biblioteconomică Ianuarie – Decembrie Procese tehnologice de bibliotecă 2 numere / 100 exemplare per număr
 

5.

 

Editarea lucrării „Organizarea şi funcţionarea bibliotecii ca sistem tehnologic” Ianuarie – Decembrie Procese tehnologice de bibliotecă 1 lucrare – 300 exemplare
6.

 

Editarea în continuare a Buletinului Catalogare Indexare (cu suportul bibliotecilor membrii cărora constituie componenţa secţiunii) Ianuarie – Decembrie Catalogare Indexare 2 numere / 100 exemplare per număr
7.

 

Elaborarea şi difuzarea materialului promoţional Aprilie Etică şi Deontologie 300 exemplare
8.

 

Elaborarea recomandărilor metodice „Prezenţa bibliotecii şcolare pe site-urile instituţiei” cu susţinerea comisiilor „Informatizare şi tehnologii” Decembrie Biblioteci școlare 1 recomandare metodică
9.

 

Elaborarea publicaţiei „Cultura informaţiei: Ghid informativ-metodic pentru bibliotecarii şcolari” Octombrie Cultura informaţiei 300 exemplare
10.

 

Materiale promo:

– Membru ABRM – câștig profesional și personal

– Orientări strategice ale ABRM

 

Octombrie Comunicare 300 exemplare

300 exemplare

V. FORTIFCAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL

NR. ACTIVITATEA PERIOADA DE IMPLEMENTARE RESPONSABIL REZULTATE
1.

 

Crearea de parteneriate locale și internaţionale (România, Franșa, Rusia) Ianuarie –

Decembrie

Biblioteci Universitare 3 parteneriate
2.

 

Colectarea, analiza, evaluarea și diseminarea la necesitate a datelor statistice privind activitatea bibliotecilor din învăţământul profesional tehnic Ianuarie – Decembrie Biblioteci specializate 1 studiu
3.

 

Crearea şi actualizarea permanentă a bazei de date (portal) cuprinzând rezultatele celor mai relevante cercetări și succese ale bibliotecilor universitare și editarea unui document tipărit (ghid al bibliotecilor universitare) Februarie – Decembrie Biblioteci Universitare 1 ghid al bibliotecilor universitare
4.

 

Evaluarea situaţiei privind informatizarea bibliotecilor universitare prin analiza cantitativă și calitativă a datelor prezentate de biblioteci Februarie – mai Biblioteci universitare Tehnologii Informaţionale 1 studiu
5.

 

Pregătirea Caietului de sarcini pentru dezvoltarea unui nou site pe platforma Joomla, în cooperare cu specialiștii de la Novateca Martie Informatizare şi tehnologii informaţionale Site nou al ABRM
6.

 

Lansarea noului site al ABRM Aprilie Informatizare şi tehnologii Site nou al ABRM
7.

 

Evaluarea situaţiei în domeniul implementării IT în diverse tipuri de biblioteci Februarie – martie Informatizare şi tehnologii informaţionale 1 studiu
8.

 

Extinderea relaţiilor de parteneriat Martie Management si parteneriate 2 parteneriate
9.

 

Înregistrarea în baza de date a organizaţiilor neguvernamentale Martie Management si parteneriate 1 înregistrare
10.

 

Procurarea și implementarea softului 1C Martie Novateca

Proiect Consolidarea ABRM

1 soft 1C
11.

 

Recrutarea voluntarilor în organizarea unor evenimente Aprilie Management si parteneriate 50 voluntari
12.

 

Evaluarea necesităţilor de formare continuă a membrilor ABRM Aprilie – Septembrie Evaluare Formare

Continuă

1 evaluare
13.

 

Constituirea și lansarea bazei de date a membrilor ABRM Septembrie Management si parteneriate 1 bază de date
14.

 

Evaluarea activităţilor desfăşurate pe parcursul anului 2015 în cadrul Asociaţiei Decembrie Evaluare 1 evaluare
15.

 

Evaluarea dotării cu TIC a bibliotecilor şcolare Octombrie Evaluare 1 evaluare

Descarcă Plan_activitati_instruire_2015_ABRM