Raportul de activitate pe anii 2012-2016
De la consolidarea asociației la dezvoltarea comunităților

Asociația Bibliotecarilor, în cadrul celor 4 ani de mandat, perioada 2012-2016, și-a asumat un comportament pro activ, cu inițiative proprii, care să adauge valoare la tot ce a creat pe parcursul 1992-2012, adică pe parcursul celor peste 25 de ani ai ABRM. Sunt sigură, că atât predecesorii președinți, dar și Dvs. ca membri, doriți de la ABRM rezultate sustenabile de la cei pe care i-ați investit în această funcție. Am căutat şi noi să asigurăm continuitate

Împreună cu cei 21 de membri ai Consiliului ABRM am avut nevoie de curaj, ne-am asumat responsabilități în cadrul ABRM, inițiative mai bine structurate în comunicarea cu membrii ABRM, abordare deschisă spre colaborarea cu factorii de decizie, transparență în activitate.

Pentru a ne putea identifica în cu comunitatea ca o asociație aptă de a conștientiza problemele, dar și a identifica soluțiile ABRM a încercat să-și redimensioneze rolurile și responsabilitățile în cadrul comunității profesionale. A reușit ABRM să răspundă provocărilor și cerințelor timpului,  să fie receptivă la schimbare, să devină mai dinamică în ansamblul activității sale? Voi încerca pe parcursul acestui raport să vă împărtășesc cele mai importante aspecte stabilite ca priorități.

A fost un mandat prin care am dat dovadă și de un exercițiu de implicare civică în interiorul ABRM, în relația cu membrii săi, aceasta fiind asigurat de fiecare membru al Consiliului de Administrație, ajutați de membrii comisiilor și secțiunilor în parte, dar și desigur de implicare cu membrii din comunitate. Partea majoritară a membrilor organelor de conducere ale ABRM a reușit să se remarce prin profesionalism, competență, entuziasm profesional, implicându-se eficient în viața asociației cu inițiative, proiecte, idei, inovații, realizări concrete și durabile. Mulțumesc mult echipei din cadrul Consiliului, datorită căreia ABRM a devenit eficientă, responsabilă, transparentă și profesionistă – elemente-cheie pentru o instituție de succes. Colaborarea ne-a oferit oportunități, dar şi provocări, dar care ne-a mobilizat să coagulăm eforturile comune interne, să apelăm la experiențele anterioare, să mizăm pe susținerea fiecărui membru al comisiilor şi secțiunilor asociației.

Unii, cu părere de rău, nu s-au încadrat activ în abordarea și soluționarea reală a problemelor asociației, astfel a rămas nevalorificat potențialul creativ al membrilor asociației, prin reflectarea acestuia în paginile revistei ABRM. Îmi pun speranța că acest segment va fi fructificat în mandatul următor.

Ne-am propus astăzi să împărtășim nu doar între noi înșine, dar si cu cei cu care interacționăm, către care ne subordonăm şi cu care avem un dialog şi parteneriat profesional.

La final de mandat se fac bilanţuri şi planuri de viitor, se stabilesc succesele sau nereuşitele activităţii, se determină ponderea asociaţiei în dezvoltarea comunităţii.

Astfel, voi trece în revistă toate realizările asociaţiei pe parcursul mandatului respectiv, și mă voi referi la cele mai semnificative realizări.

 1. În scopul fortificarea instituționale ABRM, CA și-a propus evaluarea s-a organizațională constant.

Chiar prima inițiativă, evaluarea cu susținerea IFLA în cadrul implementării programului Building Strong Library Association (BSLA) în Republica Moldova în perioada decembrie, 2012 – octombrie, 2013) s-a axat pe aspecte precum: buna guvernare, implementarea, monitorizarea, evaluarea managerială și a servicii şi produse pentru membrii ABRM, activitatea în reţea şi advocacy. Rezultatele chestionarului au servit membrilor Biroului şi Consiliului de administraţie al ABRM drept un instrument viabil prin intermediul căruia s-a măsurat atât implicarea membrilor Asociaţiei şi nonmembrilor în acţiunile şi structurile acesteia, calitatea serviciilor şi produselor, relaţia structurilor de guvernare a ABRM cu membrii săi, atitudinea Asociaţiei privind demersurile de influenţare a deciziilor politice etc. Ca rezultat s-a reuşit să se formeze o imagine mai concludentă asupra situaţiei existente, a serviciilor scontate, precum şi a măsurilor ce urmează a fi întreprinse în vederea îmbunătăţirii managementului instituţional şi furnizării produselor ABRM pentru a reprezenta interesele profesionale ale comunităţii bibliotecare.

Ca parte componentă a evaluării ABRM în perioada 28 mai – 28 iulie 2013 a continuat cercetarea din zonele Nord, Centru şi Sud a presupus desfăşurarea a patru întâlniri de grup (focusgrupuri): ce au precăutat identificarea celor mai intense probleme cu care se confruntă comunităţile locale de bibliotecari; cunoaşterea viziunii bibliotecarilor şi a liderilor de opinie, privind rolul ABRM pentru comunitatea bibliotecarilor, statutul și impactul acesteia pentru statutul bibliotecarului,

eficienţa administrării ABRM; precum și identificarea măsurilor pe care liderii de opinie şi bibliotecarii din teritoriu le consideră necesare, în vederea rezolvării problemelor semnalate.

Ulterior ca parte componentă a acestei inițiative au fost și alte studii, analize fie de colectare de date despre ABRM, fie a mecanismului de funcționare. Am realizat că evaluarea continuă poate fi reușita asociației. Printre acestea menționăm Raportul de evaluare a Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM) perioada 2010-2014[1]. Printre tehnicile de evaluare au fost: analiza documentelor de management, proiectelor, rapoartelor și a actelor juridice corespunzătoare; expedierea chestionarelor de evaluare către membrii ABRM din regiunile RM și analiza feedback-ului lor și observarea proceselor organizaționale și discuții în focus grup cu membrii Consiliului ABRM. Proiecte generatoare de venit și reglementări financiare. Complexitatea acestui studiu[2] a generat bineînțeles acel Plan de dezvoltare a ABRM pentru 2015-2018, care va continua spre a aduce cursul îmbunătățirii managementului ABRM și în următorii 2 ani.

A urmat un altă evaluare, realizată de ABRM împreună cu Compania Legal Solutions ca reușit analiza juridică a documentelor interne ale ABRM, impulsionând elaborarea propunerilor privind perfectarea și actualizarea cadrului intern al ABRM în conformitate cu cadrul normativ al asociațiilor obștești, inclusiv cu modificări și completări la Statutul ABRM[3]. Totodată analiza efectuată a permis actualizarea statutului ABRM în redacție nouă și elaborarea documentației necesare; și am reușit pregătirea documentelor pentru obținerea statutului de utilitate publică a organizație și obținerea Certificatului de înregistrare cu atribuirea IDNO, care chiar acum de curând am reușit.

CA rezultat al implementări Manualului de Manualului operațional al Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova, a fost efectuat evaluarea, asigurată de către Comisia Evaluare coordonată de Dna Scherlet, s-a axat pe următoarele obiective de dezvoltare organizațională a ABRM. Acest studiu a analizat potențialul ABRM de asigurare a durabilităţii ABRM şi impulsionarea colectării fondurilor, capacitatea de dezvoltare a proiectelor ABRM, asigurarea dezvoltării resurselor umane, precum și funcționalitatea Manualului Operațional al ABRM.

În scopul identificării necesităţilor de elaborare a documentelor în susţinerea unor anumite procese tehnologice (instrucţiuni, regulamente etc.) Comisia Procese tehnologice de bibliotecă a chestionat bibliotecile, organizând un studiul “Diagnosticarea situaţiei tehnologice a bibliotecilor din RM”.

În perioada octombrie – noiembrie 2015 a fost realizată chestionarea bibliotecarilor din RM în vederea studiului necesităţilor de formare profesională continuă. La cercetare au participat 475 de bibliotecari.

Ca urmare a acestor studii, ABRM, și-a trasat mereu obiective orientate spre realizări concrete, necesare funcționării unei asociații profesionale.

 • Îmbunătățirea cadrului intern

Pentru sectorul ONG-ist, asigurarea unui cadru intern este foarte important. Agenda CA a avut o abordare complexă. Toate studiile realizate împreună, ne-au mobilizat să acceptam un rol activ în procesul de guvernare, comunicare şi planificare. Astfel diverse produse şi servicii au fost dezvoltate de mandatul anterior au stat la baza altor noi, create de mandatul condus, reieşind din necesităţile interne ale ABRM sau din interesele Dvs. ca membri ai acestei asociaţii. Astfel, au fost elaborate:

 • în colaborare cu IFLA un Plan pe termen scurt ce a avut ca substanţă, elaborarea Regulamentului de ordine interioară al Consiliului de Administraţie al ABRM; Regulamentului filialelor ABRM,
 • un Plan pe termen lung înserat în Strategia Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova (2014-2018).

Desigur toate acestea ne-am dorit foarte mult să le aducem spre atenţia Dvs., să le discutăm şi în final să avem siguranţa corectitudinii, transparenţei în luare deciziilor şi a implementării acestora, fiind aprobate în cadrul Conferințelor anuale.

Prin implicarea implicită a Comisiei Formare Continuă a fost elaborat proiectul:

 • Noului Regulament privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din biblioteci, inclusiv a Metodologiei de aplicare a Regulamentului privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din biblioteci, ambele au avut ca obiectiv asigurarea unui proces eficient de evaluare a personalului de specialitate din biblioteci racordat la standardele naţionale şi internaţionale crearea cadrului motivaţional pentru dezvoltarea profesională a personalului de specialitate din biblioteci şi realizarea maximă a potenţialului intelectual, inovaţional şi creativ al acestora.

Una din realizările importante privind asigurarea unui cadru intern a fost prezentarea în anul 2015 a portofoliului pentru acreditarea programelor de formare continuă prestate de ABRM în cadrul CNEPB. Prin ordinul Ministrului Educației nr. 1101 din 20 noiembrie 2015 a fost aprobat:

 • Planul de învăţământ şi autorizarea ABRM – pentru desfăşurarea cursurilor la domeniul ştiinţe ale informării

Consolidarea şi dezvoltarea unui Centru Naţional de Excelență Profesională pentru Bibliotecari competitiv şi inovativ în formarea profesională a bibliotecarilor din diverse reţele de biblioteci, a a stimulat membrii ABRM să elaboreze un document strategic:

 • Strategia de dezvoltare a organizaţiei 2015 – 2018, urmată de un Plan de activităţi pentru pe segmentul formării profesionale – elemente care vor asigura în continuare dezvoltarea ofertei educaționale a CNEPB, fortificarea echipei de formatori, perfecţionarea managementului CNEPB și sporirea vizibilităţii acestuia.

Un șir de instrumente operaționale, utile pentru comunitatea bibliotecară au fost elaborate de membrii comisiilor ABRM.

 • Elaborarea Nomenclatorului-tip al proceselor şi operaţiilor tehnologice în instituţiile infodocumentare (2014);
 • Elaborarea instrucţiunii-algoritm „Servicii de consultanţă şi referinţe” (2013);
 • Elaborarea Nomenclatorului-cadru a documentelor de reglementare a procesului de dezvoltare a resurselor infodocumentare din biblioteci (2014);
 • Elaborarea Procedurii operaţionale privind organizarea catalogului topografic (2014);

Acestea fiind propuse de către Comisia Procese tehnologice de Bibliotecă.

Una din realizările ABRM, pe palierul asigurării unui cadrul cu privire la conduita profesională în baza cărora comunitatea bibliotecară a RM să-și construiască întreaga activitate, să-și elaboreze documentele strategice și  să-și soluționeze dilemele profesionale a fost elaborarea:

 • Codul deontologic al bibliotecarului din Republica Moldova – în acord cu valorile și principiile etice enunțate și ca pilon în activitatea profesională, probat la Conferința anuală „Biblioteci puternice – comunități puternice”, 5 noiembrie 2014, dar realizat cu implicarea nemijlocită a membrilor Comisiei etică profesională

Manualul de politici și proceduri ale ABRM – produsul cel mai valoros pe care am reușit să îl obținem.

Aceasta ne va permite atât mandatului actual, cât și celor care vor fi să cunoască regulile conform căreia ABRM funcționează: procedura de plată a cotizațiilor, modalitatea de alegere a organelor de conducere etc. Achiziția softului 1C, program de contabilitate a fost un moment important în asigurarea transparenței și corectitudinii. Acest document fiind identificat spre a fi elaborat în cadrul proiectului Consolidarea capacității instituționale ABRM, realizat în perioada 17 noiembrie 2014 – 17 noiembrie 2015, cu suportul financiar al AO IREX Moldova și al Programului  Novateca.

 • Statutului ABRM – au fost elaborate propuneri privind perfectarea și actualizarea pentru al ajusta în conformitate cu cadrul normativ al asociațiilor obștești, inclusiv cu modificări și completări ca rezultat al Manualului.
 • Certificatul de utilitate publică – documentul oficial prin care se atestă utilitatea publică şi neprofitabilitatea activităţii asociaţiei obşteşti. Serveşte drept temei pentru scutirea parţială sau integrală a asociaţiei obşteşti de anumite impozite, taxe şi alte plăţi de stat, precum şi pentru acordarea de înlesniri şi privilegii acesteia în conformitate cu legislaţia în vigoare

Un aspect important a fost obținut în 2016, prin elaborarea a două documente suținute prin proiectul În obiectiv advocacy (implementat în perioada 20 mai -20 decembrie 2016), susținut la fel cu suportul financiar al AO IREX Moldova și al Programului  Novateca:

 • Manifestul ABRM în condiţii de criză – care afirmă viziunea misiunii şi a rolului bibliotecilor ca: instituții de promovare a valorilor democratice și a accesului la informaţie; instituții de susţinere şi dezvoltare a comunităţii prin oferirea serviciilor orientate către necesitățile informaționale pentru toți membrii ai comunității, pentru a depăşi criza şi pentru a începe procesul de dezvoltare durabilă.
 • Strategia de advocacy a ABRM ­– reprezentă nevoia de avansare a bibliotecarilor în comunităţile lor. Documentul tinde să asiste atât bibliotecarii în activităţile de relaţionare ale ABRM cu alte instituii, inclusiv ONG-uri, cu autorităţile publice, cu factorii de decizie din diverse domenii, cât şi bibliotecile cu care interacţionează.

 

 • Dezvoltarea competențelor membrilor CA, și a fortificării instituționale

În vederea consolidării capacității interne ABRM a organizat diverse instruiri ce au fost identificate în conformitate şi cu sugestiile membrilor Consiliului de Administraţie al ABRM care au considerat necesar îmbunătăţirea cunoştinţelor referitoare la utilitatea abilităţilor de a lansa iniţiative şi menţine dialoguri constructive cu factorii de decizie, precum şi a deţine deprinderi pentru a colecta de fonduri extrabugetare pentru dezvoltarea bibliotecilor şi a cunoaşte strategii de interacţiune cu potenţiali parteneri ai asociaţiei.

Pe parcursul mandatului CA, membrii acestuia au urmat acțiuni de instruire propuse de IFLA: advocacy, fundrising şi parteneriate. Finalitatea acestui seminar s-a soldat cu poziţionarea ABRM mai constructivă, am obţinut mai multă încredere în forţele ABRM ca asociaţie, iar cel mai mult cum să ne şlefuim demersurile organizaţionale ale asociaţiei, continuă să promoveze profesia de bibliotecar şi a instituţiei bibliotecare, să menţină un dialog profesional cu decidenţii din administraţia publică locală şi centrală, pentru a obţine o atitudine pozitivă faţă de nevoia de dezvoltare şi modernizare a bibliotecilor, pentru ca serviciile oferite de acestea să corespundă cerinţelor utilizatorilor. Toate aceste tematici au fost extrase şi ca rezultate ale chestionarelor, care au servit membrilor Consiliului de administraţie al ABRM, un instrument viabil prin intermediul căruia s-a măsurat atât implicarea membrilor asociaţiei şi non-membrilor în acţiunile şi structurile asociaţiei.

Raportul de evaluare ce identificase și subiecte necesare pentru instruire în 2015 au fost: Sporirea durabilității ABRM şi impulsionarea colectării fondurilor; Dezvoltarea resurselor umane şi ajustarea structurii ABRM; Dezvoltarea proiectelor. Astfel CA a fost resimțită necesitatea oferirea unui ciclu instruiri pe aceste segmente, pentru obținea cunoștințelor pe aceste segmente, care au oferit posibilitatea ABRM să își modeleze capacitățile instituționale şi a asigura durabilitatea asociației. Dar CA ABRM, și-a propus să ofere instruire și membrilor acestora printr-o abordate inedită, creând un grup de lideri-bibliotecari. Aceștea au beneficiat simultan de aceste instruiri. Ulterior și în 2016 a continuat în acest cadru, instruirea unei noi generații de lideri-bibliotecari, în domeniul advocacy și coalizării ca membrii ABRM să devină lideri pentru schimbarea politicilor publice, precum și a prezentați tehnici de  formare și consolidare  a managmentului de advocacy

În colaborare cu Centrul de Formare Continuă al USM, Asociația Bibliotecarilor a organizat cursuri de formare profesională continuă pentru bibliotecari din diferite tipuri de biblioteci, cum ar fi: biblioteci publice, inclusiv biblioteci naţionale, biblioteci universitare şi şcolare. În perioada 2012-2016 la cursuri de Formare Profesională Continuă oferite de USM au participat 910 de persoane, iar la Programul de Recalificare au participat 12 persoane. Cursurile de formare continuă au fost organizate în diverse zone ale republicii, asigurând un acces mai facil la instruire pentru bibliotecari din bibliotecile publice şi şcolare. Tematica cursurilor de formare continuă fiind la fel de variată: Bazele Biblioteconomiei şi Ştiinţelor Informării, diversitatea serviciilor şi resurselor informaţionale ale bibliotecii ca vector de imagine în comunitate; Biblioteca şcolara: modernizare şi schimbare prin prisma manifestului UNESCO; Clasificare. Indexare; Proiectarea curriculumului centrat pe competenţe; Managementul inovaţional al instituţiilor infodocumentare; Platforma Moodle etc. În procesul de formare profesională au fost implicaţi 30 de formatori (Fig. 3) din următoarele instituţii.

Actualmente, oferind o gamă de subiecte în cadrul ABRM prin intermediul CNEPB acreditate de Ministerul Educației: Accesul la informație în biblioteci; Negocieri și conflicte;  Inițiere în CZU; Cadrul legislativ și normativ al bibliotecii; Managementul proiectelor de bibliotecă; Marketingul serviciilor infodocumentare; Politici culturale şi informaţionale; Promovarea imaginii bibliotecii; și Studierea necesităților utilizatorilor

O reușită a anului 2016 cu susținerea ABRM a fost inițiată Bursa ABRM, asftel au fost desemnaţi câştigătorii „Bursa de studii ABRM”, oferită pentru susţinerea studiilor la Ciclul II Masterat, programul Managementul instituţiei infodocumentare (câştigători: Tatiana Prian – bibliotecar principal, Centrul Informatizare şi Activităţi în Reţea, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi și Silvia Gorceag – Şef Secţie Tehnologii Informaţionale şi Resurse Electronice, Biblioteca Republicana Tehnico-Ştiinţifică a Institutului Naţional de Cercetări Economice). Scopul acestei inițiative de a asigura competenţe academice şi/sau profesionale specifice, inclusiv competenţe manageriale, de cercetare, dezvoltare şi inovare practicienilor din instituțiile bibliotecare.

Achiziționarea unei serii de produse necesare implementării corespunzătoare acestui proiect: un 1 PC, 1 laptop, 1 aparat de fotografiat, dar și angajarea unei echipe profesioniste ca personal al ABRM – director executiv, noua contabilă, asistent IT, a făcut ca ABRM să își gestioneze mai eficient, profesionist fluxul de activități.

 • Advocacy și dialog cu factorii de decizie

Prin demersurile organizaţionale, am urmărit să susţinere şi o comunicare la nivelul decidenţilor din administraţia publică locală şi centrală, aceasta realizându-se mai insistent prin membrii comisiilor şi secţiunilor, să obţinem o atitudine pozitivă faţă de nevoia de dezvoltare şi modernizare a bibliotecilor, pentru ca serviciile oferite de acestea să corespundă cerinţelor utilizatorilor, realizate prin multiplele întâlniri cu decidenţii din cadrul Ministerelor Culturii, Educaţiei, Tehnologiilor Informaţiei şi Comunicaţiei.

Mai multe întâlniri şi dezbateri la care reprezentanții CA ABRM (nemijlocit a Comisiei Politici, advocacy și fundrising, secțiunilor Biblioteci Universitare, Biblioteci de colegii, Biblioteci publice), dar și membrii activi, inclusiv bibliotecarii-lideri au adus pe agendă subiecte precum diversele probleme cu care se confruntă bibliotecarii şi bibliotecile din Republica Moldova. Astfel, Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova, şi-a propus disponibilitatea şi deschiderea de a colabora cu ministerele de resort în vederea participării la elaborarea diverselor proiecte de legi, strategii precum:

 • Legii cu privire la biblioteci,
 • Programului pentru creare, dezvoltare şi valorificare a conţinutului digital din Republica Moldova până în anul 2020,
 • Strategiei de Dezvoltare a învăţământului vocaţional/tehnic pe anii 2013-2020;
 • Strategia de dezvoltare a culturii Republicii Moldova: 2013- 2020„Cultura XXI/20” (2013);
 • Strategia naţională de dezvoltare a societăţii informaţionale „Moldova digitală 2020” (2013);
 • Clasificatorului Ocupațiilor, elaborat de Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei (capitolul privitor la bibliotecari) (2013);
 • Elaborarea propunerilor pentru Codul Educației (în colaborare cu Consiliul Director al bibliotecilor din învățământ, ca rezultat obținerea statutului de cadru didactic auxiliar) (2013);

Pe parcursul 2012-2016, ABRM a vegheat și la soluționarea unor probleme ce țin de asigurarea respectării cadrului de reglementare în domeniul bibliotecilor, inclusiv a dreptului de autor. Astfel prin implicarea a Comisiilor Etică profesională, Comisiei Cultura informației au fost rezolvate probleme precum:

 • prevenirea și eliminarea plagiatului, în deosebi acum când noile tehnologii informaționale fac posibilă plasarea rezultatelor muncii intelectuale în spațiul online și extinderea accesului la ele pentru un public tot mai larg;
 • închiderea Bibliotecii Publice din comuna Drăgușenii Noi din componența raionului Hâncești;
 • conflicte ce au rezultat din nerespectarea Codului muncii de către administrația publică locală, și respectarea asigurării unui cadru propice pentru instruirea continuă a bibliotecarilor.

 

 • Fundrising

Una din marile provocări ale ABRM pe parcursul mandatului a fost aplicarea unui management al proiectelor, care a rezultat în aplicarea cunoștințelor, capabilităților, instrumentelor și tehnicilor specifice pentru activitățile unui proiect, care au obiective, scopuri și cerințe definite, referitoare la timp, costuri, calitate și parametri de performanță, activități considerate ca importante și adecvate pentru finanțare. Complexitatea acestora a rezultat din demersurile CA, dar și creativitatea membrilor Comisiei Politici, advocacy și fundrising, având alături coechipieri, membri ai CA.

În perioada 2012-2016 au fost elaborate mai multe idei de proiect, iar printre care au reușit a fi susținute financiar următoarele:

 • Consolidarea unei asociații puternice de biblioteci (implementat în colaborare cu IFLA și Programul Novateca) – care a impulsionat ABRM spre a aduce noi abordări în managementul instituțional și fortificarea asociției, având un expert internațional wi
 • OA Conect+ în mediul academic al Republicii Moldova – o vastă Campanie de advocacy în susţinerea OA în mediul academic la nivel naţional, lansată în parteneriat cu instituţiile din sfera ştiinţei şi inovării, Consiliul Rectorilor, editorii de reviste ştiinţifice şi cercetătorii cu scopul democratizării accesului la informaţia ştiinţifică, creşterea vizibilităţii producţiei ştiinţifice, sporirea impactului cercetării ştiinţifice, depăşirea barierelor de diseminare şi acces la informaţie a implicat acest proiect susținut de Fundația EIFL, oferind un grant de 15.000 dolari în perioada mai 2013 – februarie 2014. Activităţile de bază s-au axat pe: promovarea revistelor ştiinţifice şi înregistrarea lor în DOAJ; motivarea comunităţii ştiinţifice pentru publicarea în OA; stimularea creării IR de către instituţiile din sfera ştiinţei şi inovării; dezvoltarea parteneriatelor în vederea promovării OA în mediul academic; advocacy pentru includerea OA în strategiile naţionale şi legislaţia Republicii Moldova; informarea bibliotecarilor pentru activităţi de advocacy OA
 • Consolidarea capacității instituționale ABRM (implementat cu suportul financiar al AO IREX Moldova și al Programului Novateca) – care a adus beneficii pentru membrii asociației ca aceasta să devină o instituție mai fiabilă, transparentă și eficientă, valoarea acestuia fiind de 24,900.00 USD. Ca rezultate au fost atinse: Evaluarea capacităților instituționale; Participarea și contribuția a 20 de lideri  motivați și dedicați din diverse biblioteci din țară, care vor fi implicați în acțiuni de formare   în domenii relevante privind consolidarea capacității instituționale ABRM; Elaborarea și aprobarea unui Manualului de politici și proceduri pentru ABRM în perioada 17 noiembrie 2014 – 17 noiembrie 2015;
 • Dezvoltarea Strategiei CNEPB – proiect susținut direct de către Programul Novateca, a oferit posibilitatea într-un mod profesionist de a elabora un document strategic pentru ABRM – Strategia CNEPB, având ca parteneri Asociația
 • În obiectiv advocacy implementat cu suportul IREX Moldova și Programul Novateca în perioada 20 mai -20 decembrie 2016 – amplu program de liderism și advocay care va reuni 20 de lideri (bibliotecari) și 20 de ambasadori (personalitati din diverse domenii: jurnalism, arta, business, sociatate civila, mediu academic. s.a) dezvoltând abilități de consolidare a capacităților membrilor comunității bibliotecare pentru a iniția cu succes diverse proiecte, acțiuni, pentru a promova rolul bibliotecii. Valoarea acestuia atingând 24,900.00 USD.
 • Al treilea spațiu al comunității – privește formarea de cetățeni activi și amenajarea, în 6 biblioteci publice raionale a unor spații – „cuiburi ale democrației„ ce încurajează deprinderea comportamentelor civice, dezbaterea problemelor locale și luarea de inițiativă pentru soluționarea acestora.  Cuiburile democrației  constituie spații de întâlnire și dezbatere cetățeneasca, realizate prin design participativ în cadrul celor 5 biblioteci raionale: Biblioteca Publică din or. Briceni, Biblioteca Publică ”Mihai Eminescu” din or. Rezina, Biblioteca Publică „Dimitrie. Cantemir” or. Ungheni, Biblioteca Publică ”Antonie Plămădeală” or. Hâncești, Biblioteca Publică ”Valeriu Matei”, or. Leova, Biblioteca Publică ”Andrei Ciurunga” din or. Cahul și în Biblioteca Publică de Drept din mun. Chișinău. Proiectul este sprijinit financiar de către Ambasada Regatului Țărilor de Jos în cadrul Programului ”MATRA”, valoarea totală a proiectului fiind de 33. 584 Euro în perioada septembrie, 2016 – august, 2017.
 • Nocturna Bibliotecilor – proiect ce a avut în vizor abordare creativă a activității pe timp de seară/noapte a instituțiilor de bibliotecă în luna septembrie. Inițiată de Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), campania națională a ajuns la a 3-a ediție în Republica Moldova. Pe parcursul 2016 Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova a derulat această campanie, organizată în parteneriat cu Biblioteca Națională a Republicii Moldova susținută financiar de Ministerul Culturii din Republica Moldova alocând 15000 lei moldovenești,. Amplul program realizat a ediției 2016, a adus vizibilitate, dar și o nouă viziune a colaborării bibliotecilor prin intermediul asociației profesionale în cadrul campaniei Ne vedem la bibliotecă, organizată de Programul Novateca și Ministerul Culturii.

 

 • Diseminarea istoriilor de succes și asigurarea vizibilității ABRM

Un rol major în construirea în promovarea unei instituții, este asigurarea unui brand sau imaginii corporative ale unei organizații. Astfel că echipa prin forțe proprii, a identificat soluții în crearea noului logo și a noii versiuni a paginii web. Toate aceste elemente vizuale alcătuiesc identitatea și sprijină brandul nostru al ABRM ca un întreg. Logo-ul, împreună cu pagina web reprezintă identitatea vizuală ca marcă sub forma unui semn de identificare. Acest semn este  simbolul ABRM. Noul logo al ABRM: aprobat prin Decizia Consiliului ABRM din 22 septembrie a.c. autor: Valeriu Herta, pictor, grafician și membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova. Verde sugerează energie, speranță, iar gri echilibru și stare de spirit. Cele doua puncte de roua semnifică un sentiment de prospețime și noutate, adăugând eleganță compoziției grafice. Totodată acestea simbolizează grupurile “Asociația Bibliotecarilor” și “Republica Moldova” care sunt independente sintactic, dar care semantic sunt suficient de apropiate pentru a forma un întreg.

Alegerea unei platforme potrivite pentru crearea unui website și o noua interfață a fost un scop major al mandatului condus în perioada 2012-2016. Noua interfață s-a așteptat, dar s-a meritat, pentru că vrem să credem ca prin aceasta a câștigat reputație drept un instrument excelent, cu o gamă variată de funcții. Prin implicarea Comisiei informatizare și tehnologii informaționale, ABRM, dar și susținerea Bibliotecii Municipale B.P. Hasdeu a fost realizat noua pagină a ABRM, care oferă mai multă flexibilitate în comunicarea cu membrii ABRM.

Da am realizat noi bibliotecarii cunoaștem ce înseamnă biblioteca, știm ce au spus alții despre bibliotecă, dar – nu putem face prea multe lucruri de unii singuri, la cei 25 ani de înființare a ABRM. Am conștientizat că e necesar să ieșim din găoacea noastră, mai bine zis din relația bibliotecar-bibliotecar, și să construim punți mai trainice cu cei care au înțeles și a bună prietenie cu bibliotecă. Așa că în mandatul meu de președinte al ABRM am avut un gând îndrăzneț împreună cu membrii Consiliului asociației – aplecăm asupra unor frământări din altă perspectivă. E vorba de un angajament de relații cu membrii comunității – diverse domenii – învățământ, mass-media, APL, iar soluția erau chiar oamenii. Ne-am inspirat din poveștile de succes ale Dvs. – prin care am sesizat că biblioteca, lecturile, dar și atașamentul pe care îl au față de bibliotecă ia marcat, ia susținut pe parcursul carierei și pot fi un model pentru mulți oameni. Astfel a fost creat un grup de 20 de ambasadori ai ABRM, care ne-au ajutat să promovăm asociația, dar și bibliotecile, inclusiv și dedicația bibliotecarilor. Paralel un film de scurtă durată a fost realizat în cadrul Proiectului În obiectiv Advocacy.

Un sprijin în promovarea activității asociației, a filialelor ABRM, a fost realizarea în continuarea a ziarului ABRM info, dar și a revistei ABRM. Comunicarea a devenit o componentă majoră a tuturor domeniilor, implicit a domeniului biblioteconomic. Angajamentul asumat de către Consiliu implică un proces extins de intensificare a comunicării interne şi externe, fapt ce a făcut posibilă dezvoltarea capacităţii de comunicare. Prin iniţierea încă a unui instrument de comunicare ziarului ABRM info – un buletin informativ bimestrial – accesibil atât on-line (www.abrm.md), cât şi tipărit, ne-am dorit să obţinem o cât mai largă accesibilitate, transmiţând ştiri, evenimente, succese, adresând un dialog profesional tuturor bibliotecarilor. Revista ABRM, care a avut un avânt inițial, prin acordarea unui nou design, va avea o soartă mai favorabilă în viitorul mandat, și va deveni un instrument de comunicare real. Ne onorează, în schimb realizările Filialei Biblioteci de învăţămînt din Nord, și a Secțiuni Biblioteci universitare care au asigurat prompt și profesionist revista electronică Bibliouniversitas@ABRM.md. La fel și Comisia Procese tehnologice de Bibliotecă care a depus efort pentru editarea buletinului „InfoStand biblioteconomic” 2013-2016 (cu periodicitate bianuală) şi difuzarea lui în comunitatea biblioteconomică.

Editarea lucrării „Organizarea şi funcţionarea bibliotecii ca sistem tehnologic” (autor V. Lupu, președinta Comisiei Procese tehnologice de Bibliotecă) urmate de organizarea a 2 evenimente de lansare a cărţii la Chişinău (20 aprilie 2016) şi Iaşi, România (20 octombrie 2016) au adus valoare și ținută academică ABRM. Publicarea în colaborare cu Biblioteca Municipală B.P. Hasdeu, care aduce performanță ABRM, este cartea Prelucrarea informației: Manual pentru bibliotecile publice. Volumul I, autor dr., conf. univ. Natalia Goian.

Țin să atenționez și elaborarea listei de resurse în domeniul Culturii informaţiei, editate în Republica Moldova în e-publicaţia UNESCO  „Overview of Information Literacy Resources Worldwide”, 2nd ed., coord. Dr.  Forest Woody Horton, Jr., Retired Fulbright Professor of Library and Information Science, U.S. Department of Stare Washington D.C., USA (disponibil pe internet

Experiențe și expertiză internațională adusă de experți precum: Winni Vizansky, expert IFLA; Fiona Bradley, manager Servicii de bibliotecă, IFLA; Pam Sandlian, director Biblioteca Anythink, SUA; Iryna Shevchenko, președinte Asociația Bibliotecarilor din Ucraina au contriuit la fel la diseminarea istoriilor de succes  și asigurarea vizibilității ABRM.

Datorită vizitelor în cadrul filialelor, dar și activismul de care au dat dovadă liderii am reușit să împărtășim experiența unui număr mare de membri ai asociației. Vizitele, participările la conferințele ABR și ANBPR, inclusiv Asociația Bibliotecarilor din Ucraina au oferit o oportunitate deosebită de a împărtăși experiențele bibliotecarilor din Republica Moldova. Cu susținerea nemijlocită a asociațiilor înfrățite, și/sau a Programului Novateca bibliotecarii au participat la conferințele anuale ale acestora.

 • Platformă de comunicare și dezbatere

Asociația a susținut prin implicarea comisiilor diverse activități de întrunire, dezbatere și dialog. Multitudinea de evenimente a fost organizată prin implicarea tuturor comisiilor: formare profesională continuă, politici, advocacy şi fundrising, management şi parteneriat, comunicare, cultura informaţiei; consolidare teritorială şi leadership, a secțiuni de profil (catalogare şi indexare, procese tehnologice de bibliotecă, informatizare şi tehnologii informaţionale, evaluare, etică şi deontologie; secțiuni regionale (nord, sud, centru) secțiuni tipuri de biblioteci (biblioteci publice, universitare, specializate, de colegiu şi şcoli profesionale și școli) denotă maturitatea asociației, pentru că au abordat subiecte utile, necesare, chiar și strategice. Agenda, evenimentelor a vizat informarea bibliotecarilor despre tendinţele şi priorităţile dimeniului, dar și a rezultatelor obținute ca organizare a acestora, și pot fi cunoscute prin rapoartele comisiilor.

Susținerea campaniilor ABRM care a suscitat interesul față de biblioteci au fost:

 • Campania naţionale de informare „Împreună facem Internetul mai bun!” dedicată Zilei Siguranţei pe Internet (2014, 2015) susținută de Comisia Cultura informației. Bibliotecile, care au aderat la campanie, au organizat diverse activităţi cu scopul de  a-i informa pe utilizatori despre beneficiile şi riscurile cu care se pot confrunta în Internet, modalităţile de protejare şi necesitatea adoptării unui comportament responsabil în mediul online.
 • Campania Împrieteneşte-te cu biblioteca a fost o iniţiativă a anilor 2015-2016 şi a  implicat bibliotecarii la elaborarea mai multor programe promoţionale, care ajută la motivarea elevilor la lectură şi vizitarea bibliotecilor
 • Campania privind Accesul deschis promovat intens de Programul EIFL-OA Moldova instituit în primăvara anului 2008 în cadrul Consorţiului EIFL Direct Moldova a fost activ organizând la scară națională pe parcursul 2012-2016 activități ce au asistat membrii Consorţiului, dar și ai ABRM pentru dezvoltarea Accesului Deschis, aceștia beneficiind de conținutul informaţional, precum şi asistență în asigurarea dezvoltării şi distribuirii conţinutului local instituțional.

La încheierea mandatului de preşedinte ABRM îmi exprim consideraţiunea şi mulţumirea mea faţă de toţi partenerii noştri, Programului Novateca/IREX Moldova, Institutul pentru dezvoltare a Societății Informației, asociațiilor patenere (ABR, ANBPR) care ne-au susţinut în atingerea obiectivelor propuse, faţă de membrii Consiliului şi Biroului ABRM, precum şi faţă de toţi membrii asociaţiei care au participat activ la realizările, activităţile comune ale acesteia, în avansarea şi prosperarea bibliotecilor din Republica Moldova. Aş dori ca realizaările înserate în acest raport să constituie imbold pentru activitatea viitoare a asociaţiei.

Îmi exprim speranţa că noua conducere a asociaţiei care va fi aleasă astăzi va reuşi să fortifice și să avanseze în susţinerea intereselor profesionale ale bibliotecarilor. Puterea de a merge înainte trebuie să o găsim în noi, trebuie să fim conştienţi de importanţa contribuţiei fiecărui membru la succesul activităţilor viitoare, trebuie să fim mai flexibili, mai activi, mai creativi, să ne mobilizăm la acţiuni orientate spre nou şi să demonstrăm că suntem indispensabili comunităţii.

Vă îndemn să faceţi parte activ din ea, să interacţionaţi astăzi la acest eveniment, sper că veţi pleca de la această conferinţă învigoraţi profesional, plini de energie, şi mult mai decişi pentru a fi ataşaţi de asociaţia bibliotecarilor, dar şi profesiei deopotrivă.

Mariana Harjevschi

Președinte, 2012-2016

[1] În calitate de instrument de evaluare  a fost utilizat OSAT (Organizational Strengths Assessment Tool) elaborat de către organizația britanică INTRAC și adaptat/ajustat de către Compania Caraseni la condițiile sectorului neguvernamental al Republicii Moldova – ABRM

[2] Printre aspectele cercetate au fost: existența misiunii, viziunii și a valorilor ABRM; înțelegerea și cunoașterea misiunii, viziunii, valorilor de către echipă ABRM și percepția ABRM de către membrii asociației; existența și calitatea strategiei ABRM; procesul de planificare strategică; sincronizarea Planului strategic al ARBM cu prioritățile; implementarea și evaluarea strategiei ABRM; procedura de elaborare și gestionare a proiectelor; proiectele ABRM și corespunderea lor cu strategia ABRM și transparentizarea rapoartelor anuale ale ABRM; structura generală a ABRM; distincția dintre Președintele și Directorul ABRM; relațiile Directorului Executiv cu Bordul ABRM și relațiile cu membrii ABRM; statutul organizației, regulamentele ABRM și reglementarea procedurilor interne ale ABRM; punctele forte ale ABRM și punctele slabe ale ABRM și politica de investire în resursele umane; existența unui plan de colectare/diversificare a fondurilor; surse alternative de fonduri.

[3] Se referă aici la acele solicitări pe care le evidențiasem anul trecut: P. 2.1. Asociația îşi propune următoarele obiective: organizarea programelor de instruire modernă, folosind metode inovative de formare profesională continuă a adulților (formale, nonformale și informale); P. 2.2. În scopul realizării acestor obiective, Asociația: participă la avizarea și aprobarea Cadrului Național al Calificărilor, elaborând programe și organizând cursuri de formare profesională continuă la cerințele comunității bibliotecare.