Raportul de activitate pe anii 2005-2008

Onorată asistenţă, stimaţi oaspeţi, colegi, prieteni…

            La Congresul V al Bibliotecarilor au fost stabilite priorităţile de activitate a ABRM şi a comunităţii bibliotecare din RM pentru mandatul 2005-2008. În funcţie de priorităţile stabilite Consiliul şi Biroul, comisiile şi secţiunile ABRM şi-au determinat programele anuale de activitate în baza cărora au realizat diverse acţiuni în susţinerea activităţii ABRM, precum şi pentru beneficiul întregii comunităţi bibliotecare.


Consiliul ABRM a fost ales la 26 noiembrie 2004 de către delegaţii Congresului V al Bibliotecarilor în următoarea componenţă:

 1. Costin Ludmila (Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a UASM)
 2. Corghenci Ludmila (Departamentul Informaţional-Biblioteconomic ULIM)
 3. Osoianu Vera (Biblioteca Naţională a RM)
 4. Ambroci Tatiana (Biblioteca Colegiului de Construcţii)
 5. Bejan Eugenia (Biblioteca Naţională pentru Copii “Ion Creangă”)
 6. Căldare Raisa (Biblioteca Ştiinţifică a Univ. Pedag. de Stat “I. Creanga”)
 7. Harconiţă Elena (Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat “A. Russo”, Bălţi)
 8. Ermicioi Elena (Biblioteca Liceului Teoretic „Hyperion”)
 9. Bolganschi Elena (Biblioteca Ştiinţifică Medicală a USMF)
 10. Purici Roman (Centru de Resurse Informaţionale al Ambasadei SUA)
 11. Rău Alexei (Biblioteca Naţională a RM)
 12. Sitari Lidia (Biblioteca Publică din Orhei)
 13. Sobeţski Vera (Biblioteca Republicană Tehnologico-Ştiinţifică)
 14. Stratan Zinaida (Biblioteca Universităţii Tehnice din Moldova)
 15. Zasmenco Ecaterina (Biblioteca Centrală a USM)
 16. Boldescu Valentina (Biblioteca Ştiinţifică Medicală a USMF)
 17. Caraman Ana (Direcţia Cultură din Cahul)
 18. Chiperi Tatiana (Centrul de Informare şi Reabilitare al Societăţii Orbilor din RM)
 19. Chitoroagă Valentina (Camera Naţională a Cărţii)
 20. Dolinţa Zinaida (Biblioteca Municipală “Eugeniu Coşeriu”, Bălţi)
 21. Ghinculov Silvia (Biblioteca Ştiinţifică a ASEM)
 22. Pădure Nadejda (Biblioteca Publică Raională “M. Sadoveanu”)
 23. Vlasov Ala (Biblioteca Colegiului Tehnologic)
 24. Vasilache Raisa (Biblioteca Ştiinţifică Centrală a Academiei de Ştiinţe din RM)

Pe parcurs au survenit unele schimbări neesenţiale în componenţa Consiliului. La prima şedinţă a Consiliului ABRM au fost aleşi membrii Biroului executiv ABRM în următoarea componenţă:

 1. Costin Ludmila (Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a UASM)
 2. Corghenci Ludmila (Departamentul Informaţional-Biblioteconomic ULIM)
 3. Osoianu Vera (Biblioteca Naţională a RM)
 4. Ambroci Tatiana (Biblioteca Colegiului de Construcţii)
 5. Bejan Eugenia (Biblioteca Naţională pentru Copii “Ion Creangă”)
 6. Căldare Raisa (Biblioteca Ştiinţifică a Univ. Pedag. de Stat “I. Creanga”)
 7. Harconiţă Elena (Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat “A. Russo”, Bălţi)
 8. Ermicioi Elena (Biblioteca Liceului Teoretic „Hyperion”)
 9. Karnaeva Liubovi (Biblioteca Ştiinţifică Medicală a USMF)
 10. Purici Roman (Centru de Resurse Informaţionale al Ambasadei SUA)
 11. Rău Alexei (Biblioteca Naţională a RM)
 12. Sitari Lidia (Biblioteca Publică din Orhei)
 13. Sobeţski Vera (Biblioteca Republicană Tehnologico-Ştiinţifică)
 14. Stratan Zinaida (Biblioteca Universităţii Tehnice din Moldova)
 15. Zasmenco Ecaterina (Biblioteca Centrală a USM)

O direcţie de activitate a Asociaţiei a fost optimizarea structurii organizaţionale, îmbunătăţirea strategiei de activitate a ABRM şi amplificarea comunicării profesionale.


Pentru realizarea obiectivelor propuse au fost create iniţial 7 comisii profesionale:

 • Management şi marketing (preşedinte Ecaterina Zasmenco)
 • Activitate editorială (preşedinte Iulia Tătărescu)
 • Cadru de reglementare. Protecţie socială (preşedinte Mariana Harjevschi)
 • Colaborare internaţională, naţională şi departamentală (preşedinte Elena Harconiţă)
 • Cultura informaţională (preşedinte Eugenia Bejan)
 • Formare profesională continuă. Etică şi deontologie (preşedinte Ludmila Corghenci)
 • Informatizare şi tehnologii informaţionale (preşedinte Silvia Ghinculov)

Pornind de la cerinţele noilor tehnologii informaţionale şi necesităţii de îmbunătăţire a calităţii de prelucrare a informaţiilor, la propunerea preşedintelui ABRM, a fost creată comisia “Catalogare şi Indexare” (preşedinte Valentina Chitoroagă).


În scopul de a spori relevanţa comunicării profesionale şi soluţionarea problemelor specifice unor sau altor tipuri de biblioteci în cadrul asociaţiei in 2006 au fost constituite 4 secţiuni pe tipuri de biblioteci:

 • Biblioteci publice (preşedinte Alexei Rău)
 • Biblioteci universitare şi specializate (preşedinte Liubovi Karnaeva)
 • Biblioteci de colegiu (preşedinte Tatiana Ambroci)
 • Biblioteci şcolare (preşedinte Ana Safarov)

Pentru cunoaşterea situaţiei bibliotecilor din teritoriu şi revitalizării activităţii lor au fost instituite filiale ABRM. În cadrul ABRM activează 47 filiale dintre care: 24 filiale ale bibliotecilor publice, 17 filiale ale bibliotecilor universitare şi specializate şi 6 filiale ale bibliotecilor de colegiu şi şcolare.


Pentru prima oară a fost iniţiată şi constituită în cadrul ABRM  filiala studenţească a viitorilor specialişti. Noilor membri ai ABRM  li sau înmînat solemn legitimaţiile de membru în cadrul Conferinţei ABRM – 2006.

În scopul asigurării transparenţei, deţinerii unei informaţii relevante privind numărul membrilor şi filialelor ABRM a fost elaborat şi repartizat un chestionar în cadrul conferinţei anuale ABRM din 2006, dar, din păcate, doar 13 filiale au prezentat informaţiile solicitate, care au şi fost incluse pe site-ul ABRM: filialele Bălţi, Cahul, Făleşti, Floreşti, Ialoveni, Nisporeni, Orhei, Sîngerei, Soroca; filialele bibliotecilor DIB ULIM, Tehnico-Ştiinţifică a U.T.M, Municipală „B. P. Hasdeu”, filiala Reţelei Bibliotecilor Agricole din RM.

Ne bucură faptul, că o parte din filialele ABRM s-au impus prin activităţi profesionale diverse, contribuind la îmbunătăţirea imaginii bibliotecarului în societate, promovarea Asociaţiei Bibliotecarilor din RM, amplificarea comunicării profesionale. Printre cele mai active filiale ţin să menţionez Filiala Bibliotecarilor din Bălţi, Filiala Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”, Filiala Reţelei Bibliotecilor Agricole din RM şi Filiala Bibliotecarilor din Soroca.

Filiala Bibliotecarilor din Bălţi, avînd ca preşedinte pe dna Elena Harconiţă, a organizat la data de 6 martie 2007 o reuniune profesională cu genericul „Să învăţăm profesionalismul în Asociaţie”, unde a fost ales Consiliul de Conducere a Filialei, a fost aprobat programul de activitate, a avut loc înmînarea legitimaţiilor de membru ABRM. Prin aceste acţiuni filiala Bălţi promovează imaginea şi activităţile ABRM.

O acţiune similară a fost realizată şi de Filiala Bibliotecarilor din Reţeaua Bibliotecilor Agricole din RM prin organizarea şi desfăşurarea seminarului „Activitatea bibliotecilor la etapa actuală: realizări şi tendinţe”. Nu pot să trec cu vederea nici activitatea Filialei Bibliotecii „B. P. Hasdeu”, care pe lîngă acţiunile ample de instruire, organizate pentru bibliotecarii săi, editează şi ziarul profesional BiblioCity.

Spre regret însă, celelalte filiale din teritoriu nu au înregistrat progrese în activitatea lor în cadrul ABRM, dar sperăm că vor urma exemplul colegilor de la filialele sus-prezentate şi în continuare vor demonstra dovada profesionalismului şi conlucrării în asociaţie.

Pentru continuitatea activităţii asociaţiei, păstrarea calităţii de persoană juridică ABRM a prezentat Ministerului Justiţiei toate informaţiile necesare trecerii ei în Registrul de Stat al Asociaţiilor obşteşti. Totodată, i s-a atestat utilitatea publică şi a fost obţinută posibilitatea de a beneficia de donaţii pentru Asociaţie.

ABRM a desfăşurat diverse activităţi de sensibilizare a societăţii şi factorilor de decizie în vederea ameliorării imaginii şi statutului social al bibliotecarului şi bibliotecii, creării condiţiilor adecvate de muncă pentru ca bibliotecarul să poată face faţă rolului său complex în procesul de edificare a Societăţii Informaţionale în Republica Moldova.

În anul 2005 a fost organizată în cadrul Asociaţiei masa rotundă „Biblioteca şi bibliotecarul în contextul Societăţii Informaţionale” la care au fost invitaţi responsabili de biblioteci din cadrul ministerelor cu scopul de a fi informaţi despre problemele stringente ale bibliotecilor, bibliotecarilor şi pentru a găsi în comun soluţii la aceste probleme.

Biroul ABRM şi Consiliul Biblioteconomic Naţional a înaintat conducerii de vîrf a ţării o scrisoare cu rugămintea de a lua măsuri radicale pentru îmbunătăţirea situaţiei bibliotecilor din republică: mărirea grilei de salarizare a bibliotecarilor, iniţierea unei acţiuni naţionale de renovare a spaţiilor pentru biblioteci, îmbunătăţirea considerabilă a completării colecţiilor de bibliotecă, promovarea Programului Naţional de Consolidare a rolului bibliotecilor în edificarea şi funcţionarea Societăţii Informaţionale în Republica Moldova.

Ca răspuns la această scrisoare, precum şi a altor scrisori adresate de către precedenţii preşedinţi ai ABRM, Parlamentul RM a luat în consideraţie propunerile referitoare la salarizarea bibliotecarilor în procesul de adoptare a proiectului de lege privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar, celelalte probleme menţionate mai sus rămînînd nesoluţionate.

Pentru o asociaţie profesională este importantă şi afilierea la structurile internaţionale, astfel ABRM pe parcursul acestor ani  a continuat să-şi menţină poziţia de membru IFLA, onorîndu-şi obligaţia faţă de această organizaţia prin achitarea la timp a cotizaţiei de membru. Prin intermediul unor demersuri adresate organizaţiei IFLA, ABRM a obţinut reducerea cotizaţiei de membru IFLA de la 750 euro la 262 euro, fapt important pentru o organizaţie non-guvernamentală.

La acest moment, ABRM înregistrează peste 1 627 membri individuali şi 7 membri colectivi: Biblioteca Naţională a RM, Biblioteca Municipală „Hasdeu”, Biblioteca Centrală a USM, Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a UASM, Biblioteca Ştiinţifică ASEM, Biblioteca Universităţii Tehnice din Moldova, Biblioteca Ştiinţifică A Universităţii de Stat „A. Russo” din Bălţi.

În anul 2006 la conferinţa extraordinară a ABRM a fost aprobat cuantumul taxei de membru colectiv care constituie 300 lei anual pentru colectivul în număr de pînă la 50 persoane; taxa 500 lei pentru colectivul în număr de 50-100 persoane şi 600 lei pentru colectivul în număr de peste 100 persoane. Pentru toţi membrii ABRM au fost elaborate şi repartizate carnete de membru ABRM.

Actualmente, bibliotecile constituie un sistem complex şi flexibil, un organism viu ce necesită o adaptare continuă la necesităţile vieţii societăţii moderne. Un mediu profesional benefic în acest sens sunt întrunirile profesionale care promovează ideile cooperării, educaţiei continue, dezvoltării şi schimbării.

Anume un astfel de mediu a fost format în cadrul Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova prin organizarea conferinţelor anuale ABRM cu tematici generate de necesităţile şi tendinţele actuale din domeniu. Iniţiate pentru a evidenţia rolul Asociaţiei şi a amplifica conlucrarea şi cooperarea bibliotecilor de tip diferit, cred aceste Conferinţe un merit al actualului birou ABRM.

Pe parcursul perioadei relatate au fost organizate 2 conferinţe. Prima, organizată în perioada 3-4 octombrie 2006 la Chişinău cu genericul “Asociaţia Bibliotecarilor: schimbări şi orientări strategice” a fost găzduită de Biblioteca Centrală a USM. În a. 2007, conferinţa anuală ABRM s-a desfăşurat în afara Chişinăului, la nordul Moldovei în or. Bălţi.

Conferinţa de la Bălţi, organizată în perioada 22-24 august 2007, a avut genericul „Instruirea continuă – cerinţă inerentă a Societăţii Informaţionale şi a Cunoaşterii” şi a fost găzduită de Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „A. Russo”, căreia ţin să-i  mulţumesc pe această cale pentru bunăvoinţa, amabilitatea, profesionalismul de care au dat dovadă în organizarea conferinţei. De asemenea, aduc mulţumiri conducerii universităţii bălţene pentru susţinere şi găzduire.

Conferinţele anuale ale Asociaţiei constituie o modalitate oportună de a realiza un schimb de opinii şi experienţe, de a evidenţia cele mai importante probleme cu care se confruntă bibliotecarii şi bibliotecile din Republica Moldova.

În cadrul ABRM sunt organizate anual concursurile “Cei mai buni bibliotecari ai anului” (preşedintele comisiei de evaluare E. Harconiţă) şi “Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării” (preşedinte L. Corghenci) cu scopul de a încuraja şi de a susţine profesionalismul, de a stimula potenţialul creativ al bibliotecarilor.

În susţinerea financiară a desfăşurării concursurilor ABRM au fost făcute demersuri către Ministerul Educaţiei, Ministerul Culturii şi Turismului, dar, din păcate, nu au fost obţinute soluţii pozitive din partea acestor organe, astfel, ABRM a fost nevoită să caute sponsori.

Cu părere de rău, la concursurile Asociaţiei nu au participat bibliotecarii de colegiu şi cei din şcoli. Această situaţie necesită promovarea activităţii Asociaţiei şi atragerea  acestor categorii de bibliotecari la participarea mai activă în acţiunile organizate organizate pe plan naţional.

În cadrul concursului “Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării”, în anul 2007, din iniţiativa conducerii ABRM a fost instituit premiul special „Ion Madan”. Primul premiu „Ion Madan” a fost decernat Bibliotecii Naţionale a republicii Moldova pentru lucrările editate în anul 2007 cu prilejul a 175 de ani de la fondare.

Un alt premiu special oferit de ABRM este cel din cadrul Salonului Internaţional de Carte pentru copii – „Cea mai originală publicaţie în domeniul bibliologiei”, care a fost oferit în 2005 dlui Alexei Rău pentru lucrarea „Magister Dixit”, în 2006 – dlui Ion Şpac pentru „Reflecţii biblioteconomice şi bibliografice”, în 2007 – dnei dr., conf. univ. Lidia Kulikovski pentru manualul „Accesul persoanelor dezavantajate la potenţialul bibliotecilor” şi în 2008 – dnei Catinca Agache pentru volumul „Biblioteconomie – valori tradiţionale şi moderne”.

Învingătorii concursurilor ABRM au fost premiaţi cu diplome, seturi de carte, iar învingătorii 2007 au beneficiat şi de premii băneşti.

O realizare importantă a Asociaţiei este lansarea site-ului ABRM care constituie o platformă informaţională biblioteconomică naţională şi ţine bibliotecarii la curent cu toate noutăţile, evenimentele, activitatea ABRM, realizările din domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării. Pagina web a Asociaţiei ne permite o comunicare cu membrii atît pe verticală, cît şi orizontală şi oferă transparenţă activităţii Biroului şi Comisiilor ABRM. La crearea şi lansarea paginii web ABRM, ţin să menţionez următoarele persoane: Eugenia Bejan (Biblioteca Naţională pentru Copii „I. Creangă”), Roman Purice (Centrul de Resurse Informaţionale SUA), Octavian Tverdohleb (Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă) şi Petru Racu (AGEPI). Taxa pentru întreţinerea paginii web ABRM a fost achitată pentru perioada de 2006- 20 noiembrie  2009).

Un alt instrument de comunicare, informare şi promovare ABRM este editarea publicaţiei ştiinţifice în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării „Buletinul ABRM”. Buletinul apare în format tipărit şi în varianta electronică (pdf) care poate fi accesată de pe site-ul ABRM (https://www.abrm.md). Publicaţia are o periodicitate semestrială şi este repartizată tuturor bibliotecilor mari din municipii şi bibliotecilor raionale din republică. De la fondare şi pînă în prezent au apărut 8 fascicole ale acestei publicaţii periodice, în care au fost publicate peste 140 articole şi informaţii. Buletinul ABRM reflectă activitatea Consilului şi Biroului executiv ale ABRM, cuprinde programele de activitate a comisiilor şi secţiunilor; rapoartele preşedintelui ABRM, rezultatele concursurilor “Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării” şi Cei mai buni bibliotecari ai anului”, declaraţii, rezoluţi, documente de reglementare, recenzii, materiale ale Conferinţelor anuale a ABRM. Editarea Buletinului ABRM a avut ca sponsori: Camera Naţională a Cărţii, Biblioteca Municipală “B. P. Hasdeu”, Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă, Tipografia “PRAG-3”, cărora le mulţumesc pentru că au contribuit la apariţia acestei publicaţii. Cheltuielile de editare a ultimelor 2 fascicole au fost suportate de către asociaţie.

Activitatea editorială a ABRM este îmbucurătoare. Sub egida ABRM au apărut un şir de lucrări de specialitate. Un eveniment important în viaţa comunităţii biblioteconomice a fost apariţia lucrărilor de amploare: „Accesul persoanelor dezavantajate la potenţialul bibliotecilor”, autoare dr., conf. univ. Lidia Kulikovski, „Managementul informaţional în instituţiile infodocumentare” de dr. Silvia Ghinculov şi publicaţia „Libertate intelectuală şi accesul la informaţie” de Irina Digodi.

În cadrul conferinţei anuale din 2007 au fost lansate publicaţiile: Culegerea Standarde naţionale referitoare la biblioteconomie, informare, documentare; Bazele culturii informaţionale; Bibliotecile şcolare din Republica Moldova, publicaţii realizate şi editate în baza proiectelor de granturi mici, susţinute de Centrul de Resurse pentru absolvenţi, Ambasada SUA în Moldova. Aceste proiecte au fost elaborate de Mariana Harjevschi şi Elena Harconiţă graţie cărora au şi fost editate aceste publicaţii şi repartizate tuturor tipurilor de biblioteci.

Pentru promovarea activităţii ABRM a fost elaborat şi editat materialul promoţional „despre ABRM”, în care sunt incluse informaţii privind structura, priorităţile, aderarea la ABRM.

Alte lucrări editate sub egida ABRM sunt: „Reguli de alcătuire a referinţelor bibliografice”, avînd ca coordonator pe Iulia Tătărescu, „Training psihosocial de constituire a echipei şi întreţinere a comunicării în grup: în sprijinul formării formatorilor” de Svetlana Rusnac şi Ludmila Corghenci; “Biblioteca publică în serviciul comunităţii”:  suport educaţional pentru Şcoala de Vară 2006; „Biblioteca publică. Linii directoare IFLA/UNESCO pentru dezvoltare”.

În scopul reglementării activităţii editoriale a ABRM a fost elaborată de către dr., conf. univ. Lidia Kulikovski „Politica editorială a ABRM”, în care sunt stipulate responsabilităţile editoriale, conţinutul Buletinului ABRM, drepturile de autor şi de publicare, cerinţele faţă de autorii publicaţiilor. Pentru buna funcţionare a comisiei „Activitate editorială”  a fost elaborat şi „Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Activitate editorială a ABRM”.

Constituirea secţiunilor pe tipuri de biblioteci în cadrul ABRM pare destul de eficientă, datorită posibilităţii de a scoate şi a pune în discuţie şi a soluţiona problemele stringente specifice activităţii unui tip concret de biblioteci.

O vastă activitate a realizat secţiunea „Biblioteci de colegiu” din cadrul ABRM, avînd ca scop de bază consolidarea şi promovarea bibliotecilor de colegiu în comunitatea bibliotecară  în scopul comunicării profesionale, schimbului de idei şi experienţe. Conlucrînd cu alte comisii ale ABRM a organizat pentru bibliotecile de colegiu un şir de acţiuni de instruire. În colaborare cu comisia „Formare profesională continuă. Etică şi deontologie” a iniţiat un ciclu de acţiuni profesionale cu genericul „Biblioteca de colegiu: aliniere la cerinţele Societăţii Informaţionale şi a Cunoaşterii”.

Prima reuniune din cadrul acestui ciclu de acţiuni a fost  atelierul profesional „Cultura informaţională a beneficiarilor şi a personalului bibliotecii de colegiu – cerinţă indispensabilă a Societăţii Informaţionale şi a Cunoaşterii„, organizat în februarie 2007 în colaborare cu comisiile „Formare profesională continuă. Etică şi deontologie profesională” şi  „Cultura Informaţională”.

Altă activitate a secţiunii „ Biblioteci de colegiu” organizată în colaborare cu comisia „Formare profesională continuă. Etică şi deontologie profesională”  a fost conferinţa ştiinţifică  „Secolul XXI – secolul comunicării: aspecte etico-morale”, ce s-a desfăşurat în noiembrie 2007 în spaţiile Bibliotecii Colegiului de Construcţii.

În scopul atragerii spre lectură a tineretului studios şi promovării cărţii beletristice secţiunea  „Biblioteci de colegiu” a lansat campania cu genericul „A citi e la modă”, organizînd expoziţii, prezentări de carte, ore educative, activităţi extraşcolare cu conţinut literar-artistic, întâlniri cu scriitorii.

Secţiunea respectivă a realizat un sondaj în rîndurile bibliotecarilor de colegiu numit „Cadrele bibliotecilor de colegiu”, în rezultatul căruia s-a făcut o analiză a situaţiei privind contingentul de personal ce activează în bibliotecile din colegii şi necesităţile de instruire ale acestora. În baza informaţiilor acumulate, secţiunea şi-a trasat unele direcţii de activitate şi a stabilit tematica acţiunilor de instruire pentru viitor.

În vederea asigurării bibliotecilor de colegiu cu literatură de specialitate Asociaţia Bibliotecarilor a donat bibliotecarilor 15 exemplare a cărţii „Biblioteci publice: Linii directoare IFLA/UNESCO pentru dezvoltare” şi 20 de exemplare a cărţii autoarei dr. Silvia Ghinculov „Managementul informaţional în instituţiile infodocumentare”.

Secţiunea „Biblioteci universitare şi specializate” s-a axat pe abordarea problemelor tehnologice, organizînd un şir de întruniri profesionale dictate de necesităţile profesionale actuale. Una dintre aceste probleme o constituie instrumentele de indexare şi regăsire a informaţiei ale bibliotecilor specializate. În acest sens, a fost organizată masa rotundă cu genericul „Resursele lingvistice ale bibliotecilor specializate în contextul proiectului SIBIMOL”.

În colaborare cu Comisia Management şi Marketing a fost organizat atelierul profesional „Evidenţa colecţiilor. Registru de mişcare a fondulu”, în cadrul căruia au fost puse în discuţie probleme ce ţin de registrul de mişcare a fondului în bibliotecile universitare, racordarea structurii acestuia la instrucţiunea „Evidenţa colecţiilor de bibliotecă”.

Problema implementării softului Q-series a fost abordată în cadrul mesei rotunde  ”Utilizarea Programului de Bibliotecă Q-series: facilităţi, probleme, perspective”, organizate de secţiunea „Biblioteci universitare”  în colaborare cu Bibl. Univ. Pedagogice „I. Creangă”.

Activitatea secţiunii „Biblioteci publice” a fost orientată spre sensibilizarea reprezentanţilor autorităţilor publice locale privind locul şi rolul bibliotecii şi bibliotecarului în societate prin promovarea Manifestului UNESCO pentru bibliotecile publice. În scopul cunoaşterii situaţiei bibliotecilor publice din RM vis-a-vis de implicarea ABRM în soluţionarea problemelor acestora, secţiunea a elaborat un chestionar în baza căruia au fost stabilite unele modalităţi de optimizare a activităţii bibliotecilor publice.

Referitor la secţiunea „Biblioteci şcolare”, cu părere de rău, trebuie să constatăm că această comisie nu a reuşit să-şi organizeze activitatea şi, respectiv, nu a putut fi un suport pentru bibliotecarii din bibliotecile şcolare. Fapt regretabil mai ales din motivul că situaţia bibliotecilor şcolare, din punct de vedere profesional, este mai vulnerabilă. Din păcate, preşedintele secţiunii respective, dna Elena Ermicioi, nu şi-a onorat nici una din obligaţiunile şi responsabilităţile ce îi reveneau.

Prin activitatea comisiei „Formarea profesională continuă. Etică şi deontologie” ABRM şi-a asumat rolul de lider în comunitatea profesională la capitolul „instruirea continuă a bibliotecarilor”. În scopul sensibilizării factorilor de resort privind necesitatea gestionării procesului de instruire continuă a bibliotecarilor în 2008 Comisia a elaborat şi înaintat către CBN şi Ministerul Culturii şi Turismului proiectul privind constituirea Centrului de Formare Profesională a Bibliotecarilor FormBIB. O direcţie importantă a comisiei „Formarea profesională continuă. Etică şi deontologie” a fost promovarea conceptelor instruirii continue, „biblioteca care învaţă”, viziunilor şi experienţelor în domeniu, a creativităţii şi imaginii bibliotecarilor în societate. A fost elaborat şi aprobat regulamentul concursului anual „Cei mai buni bibliotecari ai anului …”, fiind asigurată transparenţa în elaborarea acestuia prin intermediul paginii WEB a ABRM.

Comisia a identificat ca condiţie a competitivităţii şi realizării profesionale  învăţarea pe viaţă, în acest context organizînd un şir de acţiuni de instruire din iniţiativa sa şi în colaborare cu alte comisii şi secţiuni ABRM. Printre ele menţionăm:

1) atelierul profesional „Cultura informaţională a utilizatorilor şi personalului Bibliotecii de Colegiu” (21 februarie 2007, Chişinău);

2) atelierul profesional „Fişierul de autoritate a persoanelor fizice: conceptualizări şi experienţe” (18 mai 2007);

3) atelierul profesional „Aspecte metodologice şi tehnice privind implementarea standardelor de descriere bibliografică”, 15 mai 2008.

Menţionăm la fel implicarea activă a membrilor Comisiei în asigurarea   logistică a Şcolilor de Vară, organizate de către Biblioteca Publică „Dm. Cantemir” şi administraţia publică locală din raionul Ungheni (V. Osoianu, T. Coşeri, L. Corghenci, M. Harjevschi).

În contextul noilor tehnologii informaţionale un obiectiv prioritar al asociaţiei devine cultura informaţională a utilizatorilor. Comisia specializată „Cultura informaţională” a promovat cultura informaţională în cadrul cursurilor de instruire continuă a bibliotecarilor şcolari, organizate de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, a abordat subiectul formării culturii informaţionale la întrunirile metodice ale specialiştilor responsabili de bibliotecile şcolare de la direcţiile învăţământ. Comisia a realizat acţiuni în vederea promovării principiilor expuse în Declaraţia de la Alexandria cu privire la cultura informaţională şi instruirea continuă, sensibilizării instituţiilor guvernamentale şi non-guvernamentale în realizarea recomandărilor acestei declaraţii. O realizare importantă a comisiei este elaborarea ghidului pentru predarea disciplinei „Iniţiere în bibliologie şi cultura informării” pentru învăţământul pre-universitar şi iniţierea traducerii ghidului IFLA „IFLA. Guidelines on Information Literacy for Lifelong Learning”.

La acest capitol ţin să menţionez elaborarea şi editarea de către Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „A. Russo” în colaborare cu ABRM în 2007 a cursului universitar „Bazele culturii informaţionale” .

Comisia „Informatizare şi tehnologii informaţionale” a realizat diverse activităţi în scopul  elaborării şi implementării strategiilor în domeniul informatizării, implementării tehnologiilor informaţionale, asigurării condiţiilor necesare pentru realizarea proiectului SIBIMOL, susţinerea şi dezvoltarea Consorţiului eIFL Direct Moldova.

În scopul obţinerii unui echilibru de interese dintre biblioteci şi dreptul de autor eIFL Direct şi AGEPI a organizat la 22 aprilie 2008 masa rotundă „Excepţii şi limitări ale drepturilor patrimoniale de autor”.  În cadrul acestei acţiuni au fost discutate reglementările legale referitoare la excepţii şi limitări conform proiectului de lege privind dreptul de autor şi drepturilor conexe în Republica Moldova, precum şi reglementările internaţionale cu privire la aplicarea excepţiilor şi limitărilor în cadrul bibliotecilor. În rezultatul acestor discuţii a fost elaborată Declaraţia Consorţiului eIFL Direct Moldova şi a Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova privind excepţiile şi limitările pentru biblioteci în contextul noului proiect de Lege a Republicii Moldova privind Dreptul de Autor şi Drepturile Conexe.

În perioada 23-24 iunie s-a desfăşurat seminarul Internaţional „ACCES DESCHIS (OPEN ACCESS): explorarea comunicării ştiinţifice” organizat la Biblioteca ASEM cu participarea specialiştilor şi experţilor din străinătate. Cu ocazia Primei Zile Internaţionale a Accesului Deschis – 14 octombrie, 2008 şi aniversarea de 5 ani de la Declaraţia de la Berlin privind Accesul Deschis la Cunoştinţe în domeniul Ştiinţei şi Ştiinţelor Umanitare  programul eIFL Open Access Moldova a fost lansat blogul consacrat problemelor accesului deschis în Republica Moldova: http://oarm.blog2x2.net/

Una din direcţiile de activitate a Comisiei Management şi Marketing a fost atragerea noilor membri în asociaţie prin promovarea activităţii ABRM. În acest sens o deosebită atenţie a fost acordată reţelei bibliotecilor şcolare şi a instituţiilor de învăţămînt mediu de specialitate pentru care au fost realizate un şir de acţiuni concrete în cadrul cărora bibliotecarilor li s-au oferit informaţii privind statutul ABRM, comisiile, direcţiile prioritare de activitate ABRM, precum şi alte informaţii utile ce ţin de mediul profesional. De asemenea, pentru această categorie de bibliotecari a fost organizat un seminar în scopul familiarizării lor cu conţinutul Regulamentului de atestare a cadrelor bibliotecare şi încurajării bibliotecarilor de a participa la procesul de atestare.

Vom menţiona şi eforturile Comisiei Management şi Marketing în vederea colaborării cu alte structuri şi instituţii în scopul atragerii mijloacelor financiare suplimentare întru susţinerea morală şi financiară a acţiunilor ABRM. Ca exemplu poate servi colaborarea cu Consiliul rectorilor instituţiilor de învăţămînt superior din Moldova în rezultatul căreia rectoratele universităţilor au alocat resurse financiare în scopul organizării Simpozionului ştiinţific „Anul bibliologic 2005”.

O activitate planificată, dar nerealizată de această comisie este crearea bazei de date a membrilor ABRM.

Cunoaşterea legislaţiei de către bibliotecari constituie o platformă eficientă şi sigură de dezvoltare şi menţinere a bibliotecilor în societate, precum şi o eficienţă în luarea deciziilor şi relaţiile cu factorii de resort. Comisia „Cadrul de reglementare. Protecţie socială” a realizat  studiul de caz „Impactul legislaţiei de bibliotecă asupra instituţiilor bibliotecare în Republica Moldova”. În rezultat, s-a ajuns la concluzia că cultura legislativă în mediul comunităţii bibliotecare este la un nivel înalt, însă se cere o îmbunătăţire a cadrului de reglementare conform cerinţelor şi specificului actual al bibliotecilor, precum şi armonizarea lui cu tendinţele internaţionale. În scopul promovării şi difuzării cadrului de reglementare internaţional ce ţine de activitatea bibliotecilor au fost pregătite şi plasate pe pagina web a ABRM: Declaraţia de la Glasgow, Declaraţia de la Copenhaga, Manifestul de la Alexandria, Dezvoltarea profesională continuă: principii şi acumularea celei mai bune experienţe, Manifestul IFLA pentru Internet, Manifestul UNESCO pentru biblioteci publice, Manifestul UNESCO pentru biblioteci şcolare ş. a.

Comisia Catalogare-Indexare şi-a orientat activitatea în vederea formării şi actualizării cunoştinţelor profesionale ale catalogatorilor şi indexatorilor prin organizarea acţiunilor de instruire,  asigurării catalogatorilor şi indexatorilor cu informaţii curente privind modificările CZU, standardele cu privire la activităţile de catalogare şi indexare. La iniţiativa  comună a Comisiilor Catalogare-Indexare si Formare profesională continuă la data de 15 mai 2008 a fost organizat la DIB ULIM un atelier profesional  dedicat aspectelor metodologice  şi tehnice privind implementarea standardelor de descriere bibliografică. În perioada 3 octombrie 2006  la  CNC s-a desfăşurat atelierul profesional “Probleme de catalogare şi clasificare.  Modificări CZU.  Instrumente în sprijinul catalogatorilor”.  Referitor la asigurarea metodologică a catalogatorilor şi indexatorilor a fost elaborată de CNC lucrarea “Ordonarea notiţelor bibliografice în bibliografii bazată pe  Clasificarea Zecimală Universală: Tabele de clasificare , ed a 2-a, modificată şi completată” , apărută recent de sub tipar. O implicare activă a comisiei a fost la crearea „Ghidului metodologic de elaborare a bibliografiilor şi biobibliografiilor”, ce a fost înaintat spre aprobare către CBN.

În încheiere, aş vrea să aduc mulţumiri tuturor celor ce au contribuit la susţinerea activităţii ABRM: biblioteci, edituri, librării.

Biblioteca Naţională a RM

Camera Naţională RM

Biblioteca Municipală „Hasdeu”

Biblioteca Ştiinţifică a Univ. de Stat „A. Russo” din Bălţi

Biblioteca Centrală a Academiei de Ştiinţe

Biblioteca Centrală a USM

Departamentul Informaţional-Biblioteconomic ULIM

 Biblioteca Ştiinţifică ASEM

Biblioteca Ştiinţifică Medicală a USMF „N. Testemiţeanu”

Editura Epigraf

Editura Universul