Raportul de activitate pe anii 2008-2012

Ludmila Costin, preşedinte ABRM.


Onorată asistenţă, stimaţi oaspeţi, colegi, prieteni….

Trăim într-o societate în schimbare continuă cu provocări multiple. Pentru a avansa într-un ritm corespunzător timpului pe care îl parcurgem, pentru a răspunde ferm cerinţelor Societăţii Informaţiei şi Cunoaşterii ABRM şi-a îndreptat năzuinţele spre profesionalism, coeziune şi solidaritate profesională. Doar în unitate strânsă, bazată pe o comunitate de interese, de idei şi spirit de înțelegere bibliotecile şi bibliotecarii pot deveni o forță adevărată pentru schimbare.

Pentru a se putea identifica în societate ca o asociaţie aptă de a conştientiza şi soluţiona problemele bibliotecarilor, ABRM a încercat să-şi redimensioneze rolurile și responsabilitățile în cadrul comunităţii profesionale. A reuşit ABRM să răspundă provocărilor şi cerinţelor timpului,  să fie receptivă la schimbare, să devină mai dinamică în ansamblul activităţii sale? I-a reuşit să mobilizeze bibliotecile din Moldova pentru ca ele să “inspire şi să surprindă”, după cum afirmă genericul conferinţei IFLA din anul curent?

În prezent ABRM întruneşte peste 1500 membri individuali şi colectivi, care reprezintă întreg sistemul naţional de instituţii informaţional-bibliotecare: biblioteci naţionale, specializate, publice, universitare, şcolare, de colegiu etc.

Pentru perioada anilor 2008-2012 comunitatea bibliotecară le-a acordat votul de încredere în conducerea ABRM următorilor reprezentanţi ai bibliotecilor:

Costin Ludmila (Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a UASM)

Corghenci Ludmila (Departamentul Informaţional Biblioteconomic ULIM)

Harjevschi Mariana (Biblioteca Publică de Drept)

Harconiţă Elena (Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „A. Russo” din Bălţi)

Karnaeva Liubovi (Biblioteca Ştiinţifică a UASM)

Coşeri Tatiana (Biblioteca Municipală „B.P.Haşdeu”)

Arion Liuba (Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport, Chişinău)

Tcaci Lilia (Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”)

Chitoroagă Valentina (Camera Naţională a Cărţii)

Balaban Claudia (Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”)

Ghinculov Silvia (Biblioteca Ştiinţifică ASEM)

Rău Alexe (Biblioteca Naţională a RM)

Zasmenco Ecaterina (Biblioteca Centrală a USM)

Racu Petru (Centrul de Informare şi Documentare AGEPI)

Scherlet Ecaterina (Biblioteca Universităţii Pedagogice de Stat “I. Creangă)

Mandea Aliona (Biblioteca Naţională a RM)

Ţugui Stepanida (Biblioteca Publică Orhei)

Dermenji Rodica (Direcţia Cultură Cahul)

Dolinţă Zinaida (Biblioteca Municipală Bălţi)

Boimastriuc Ala (şcoala nr. 5, Chişinău)

Potenţialul lucrativ de bază al asociaţiei îl constituie Biroul executiv ABRM, care în perioada mandatului de referinţă a depus eforturi întru prosperarea domeniului şi a ţinut în vizor problemele profesionale ale bibliotecilor şi bibliotecarilor. Partea majoritară a membrilor organelor de conducere ale ABRM a reuşit să se remarce prin profesionalism, competenţă, entuziasm profesional, implicându-se eficient în viaţa asociaţiei cu iniţiative, proiecte, idei, inovaţii, realizări concrete şi durabile. Unii, cu părere de rău, nu s-au încadrat activ în abordarea şi soluţionarea reală a problemelor asociaţiei.


ABRM şi-a structurat activitatea şi şi-a dezvoltat obiectivele prin:

Comisii profesionale:

Management şi marketing, preşedinte E. Zasmenco

Activitate editorială, preşedinte T. Coşeri

Cadru de reglementare. Protecţie socială, preşedinte Cl. Balaban

Cultura informaţională, preşedinte L. Tcaci

Formare profesională continuă. Etică şi deontologie, preşedinte L. Corghenci

Informatizare şi tehnologii informaţionale, preşedinte dr. S. Ghinculov

Catalogare şi indexare, preşedinte V. Chitoroagă

Relaţii internaţionale şi activităţi de fundraising, preşedinte M. Harjevschi

Standardizarea activităţii de bibliotecă, preşedinte Iu. Tătărescu

Comisia de evaluare a concursului naţional “Cel mai bun bibliotecar al anului…”, preşedinte L. Corghenci

Comisia de evaluare a concursului naţional “Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării”, preşedinte E. Harconiţa


4 secţiuni create pe tipuri de biblioteci:

Biblioteci publice, preşedinte L. Kulikovski

Biblioteci universitare şi specializate, preşedinte L. Karnaeva

Biblioteci şcolare, preşedinte L. Arion

Biblioteci de colegiu şi şcoli profesionale, preşedinte T. Ambroci


3 secţiuni zonale:

Zona Nord, preşedinte Z. Dolinţă

Zona Centru, preşedinte S. Ţugui

Zona Sud, preşedinte R. Dermenji


Funcţionarea comisiilor şi secţiunilor este deosebit de importantă pentru asociaţie aşa cum activitatea acestora este axată pe probleme actuale, stringente domeniului şi pe soluţii practice în susţinerea concretă a diferitor tipuri de biblioteci. Activitatea structurilor profesionale ale ABRM a fost bazată pe voluntariat, unele comisii şi secţiuni fiind mai active, având rezultate concrete, cu impact profesional evident pentru comunitate, alte structuri s-au implicat mai puţin în viaţa asociaţiei, obiectivele pe care şi le-au propus rămânând doar pe agenda de lucru sau în programele de activitate.

La final de mandat se fac bilanţuri şi planuri de viitor, se stabilesc succesele sau nereuşitele activităţii, se determină ponderea asociaţiei în dezvoltarea comunităţii.

Nu voi trece în revistă toate realizările asociaţiei pe parcursul mandatului respectiv, mă voi referi doar la unele din ele, informaţii mai detaliate privind realizările comisiilor şi secţiunilor ABRM sunt oferite în mapele pe care le-aţi primit.

Actualmente, în condiţiile când profesia de bibliotecar este slab valorizată social, asociaţiei îi revine un rol esenţial în ridicarea şi consolidarea statutului bibliotecarilor. În vederea atingerii obiectivului de îmbunătăţire a imaginii şi statutului social al Bibliotecii şi Bibliotecarului, ABRM a militat pentru atribuirea unor noi valenţe consemnării zilei profesionale a bibliotecarului. La iniţiativa ABRM, din anul 2010, conform deciziei oficiale a conducerii ţării, Ziua Bibliotecarului este consemnată la 23 aprilie – Ziua Mondială a Cărţii şi a Dreptului de Autor. În rezultat, asociaţia a organizat pentru bibliotecarii din republică festivităţi de omagiere a bibliotecarului la care au fost prezenţi reprezentanţi ai ministerelor de resort care au apreciat activitatea bibliotecarilor, menţionându-i cu diplome pe cei care s-au manifestat prin performanţe mai deosebite.

În continuarea tradiţiei anilor precedenţi, un impact major în amplificarea imaginii şi poziţiei bibliotecarului în comunitatea profesională l-au avut Concursurile Naţionale anuale „Cel mai bun bibliotecar al anului…” şi „Concursul pentru cele mai reuşite lucrări în domeniul bibliologiei şi ştiinţei informări”. Cele mai bune lucrări editate de bibliotecile din ţară sunt oglindite în cele două lucrări de sinteză cu titlul „Concursul „Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţa informării”, elaborate de către  bibliotecarii universitari bălţeni. Deşi concursurile constituie o modalitate eficientă de promovare a celor mai buni profesionişti şi a experienţelor reprezentative în domeniu, totuşi, se observă o diminuare a nivelului de participare al bibliotecarilor şi este necesară stabilirea unor noi criterii de evaluare a participanţilor, atragerea activă a participanţilor din bibliotecile din teritoriu, precum şi promovarea laureaţilor concursurilor nu doar în cadrul comunităţii bibliotecare, dar şi faţă de factorii de resort, autorităţile publice locale.

Consolidarea imaginii bibliotecii şi bibliotecarului depinde în mare măsură de intervenţiile eficiente şi dialogul consecvent cu reprezentanţii organelor legislative şi administrative, de stabilirea unor raporturi cooperante pentru soluţionarea problemelor profesiei. În acest sens, ABRM, în repetate rânduri, a reprezentat interesele bibliotecarilor: a luat atitudini, a realizat demersuri, a promovat iniţiative pentru redresarea situaţiei bibliotecilor. Lansarea apelului în urma declaraţiei conferinţei aniversare a ABRM a avut un scop bine determinat de sensibilizare a factorilor decizionali privind problemele bibliotecilor ca instituţii culturale cu roluri sociale în comunitate. Informaţii elocvente privind statutul social al bibliotecarului din RM a furnizat sondajul, realizat de asociaţie în anul 2009, având ca obiecttiv stabilirea motivelor nivelului social scăzut al acestuia şi identificarea soluţiilor pentru redresarea situaţiei.

Spre regret, nu toate eforturile, acţiunile întreprinse de ABRM către autorităţile statului au rezultat cu soluţii concrete. În contextul realităţii noastre, practic este destul de dificil de a influenţa autorităţile în a susţine bibliotecile, de a-i face să-şi schimbe atitudinea faţă de biblioteci şi să conştientetizeze rolul bibliotecilor ca factor important în schimbările sociale.

Asociaţia s-a încadrat în calitate de iniţiator şi partener la elaborarea, modificarea şi revizuirea reglementărilor legislative ce vizează activitatea bibliotecilor, dreptul de autor etc. Merită a fi menţionate implicaţiile pentru elaborarea compartimentului privind bibliotecile din proiectul Codului Educaţiei; înaintarea modificărilor şi propunerilor la „Regulamentul privind modul de conferire a categoriilor de calificare cadrelor bibliotecare”; elaborarea compartimentului „Personal de bibliotecă” în proiectul „Strategiei Sistemului Naţional de Biblioteci”. De asemenea, ABRM a luat atitudine faţă de proiectul „Legii cu privire la activitatea editorială”. Cât priveşte „Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe”, datorită activităţii de advocacy a asociaţiei, realizată împreună cu Consorţiul eIFL Direct Moldova, noua lege conţine unele prevederi favorabile pentru bibliotecile din RM şi anume: posibilitatea de a face copii digitale pentru conservare şi înlocuire a publicaţiilor; reproducerea pentru cercetare sau în scopuri private a copiilor etc. Şi în cadrul secţiunilor pe tipuri de biblioteci a fost elaborat un şir de documente de reglementare, strategii, care pun în lumină problemele şi interesele diverselor categorii de biblioteci.

Pe parcursul perioadei de referinţă, ABRM a contribuit activ la organizarea şi asigurarea logistică a procesului de formare continuă a bibliotecarilor din ţară în corespundere cu prevederile cadrului legal naţional şi Declaraţiei IFLA privind Dezvoltarea Profesională Continuă. Eforturile asociaţiei în această direcţie au fost axate, în primul rând, pe promovarea fenomenului „Biblioteca şi învăţarea permanentă” în întreaga comunitate profesională.

În vederea concentrării procesului de formare continuă a bibliotecarilor într-un centru comun naţional de instruire, în anul 2008 ABRM a elaborat şi înaintat către CBN şi Ministerul Culturii şi Turismului proiectul privind constituirea Centrului de Formare Profesională a Bibliotecarilor, initiativă, care, din păcate, nu s-a bucurat de susţinerea statului. În aceste condiţii, ABRM s-a implicat efectiv în revigorarea procesului de formare continuă organizată, prin stabilirea  mecanismului de desfăşurare a acestui proces în colaborare cu Ministerul Culturii a RM şi Catedra Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională a USM. Ca rezultat, începând cu anul 2012, pentru cominitatea bibliotecară sunt organizate cursuri dе formarе profеsională în сadrul Сеntrului dе Formarе Сontinuă a USM. Din motiv că aceste cursuri sunt predate contra plată, de ele beneficiază un contingent restrâns de angajaţi ai bibliotecilor. Aşa dar, rămâne stringentă problema deschiderii unui centru  de instruire susţinut de stat, care ar asigura coeziunea organizaţională şi de conţinut a sistemului de instruire.

În contextul ameliorării declinului din învăţământul biblioteconomic universitar autohton şi modernizării specialităţii “Biblioteconomie, asistenţă informaţională şi arhivistică”, ABRM a realizat activităţi de lobbyng (scrisori şi audienţe către factorii de resort) în comun cu Catedra Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională a USM.

Ţinând în vizor problemele formării profesionale continue, ABRM a organizat în perioada menţionată peste 60 acţiuni de instruire: ateliere, seminare, mese rotunde, conferinţe, şcoli de vară etc., atât la nivel de comisii profesionale, cât şi în cadrul secţiunilor pe tipuri de biblioteci şi zonale. Marea majoritate a acţiunilor se remarcă prin abordarea unor teme actuale specifice şi de larg interes, prin colaborarea intensă a comisiilor specializate şi secţiunilor pe tipuri de biblioteci, care au extins dimensiunile organizaţionale şi aria geografică a procesului de formare profesională.

            În perspectivă, este necesară intensificarea colaborării ABRM cu ministerele de resort, organele administraţiei publice locale pentru desfăşurarea procesului de instruire continuă a bibliotecarilor, amplificarea parteneriatului dintre asociaţie şi alte instituţii interesate în organizarea acţiunilor de instruire, antrenarea unui contingent mai larg de bibliotecari din teritoriu în aceste acţiuni.

Ca o prioritate profesională în agenda activităţii ABRM se înscrie şi formarea culturii informaţiei, care constituie o zonă de noi responsabilităţi pentru biblioteci. ABRM a susţinut şi susţine promovarea conceptului „Cultura Informaţiei” în societate, declarând Cultura informaţiei ca orientare strategică a bibliotecilor din Republica Moldova în perioada 2010–2011. La nivel naţional, ABRM a promovat logo-ul internaţional al Culturii informaţiei în cadrul întrunirilor profesionale, prin intermediul paginii web a ABRM, a „Buletinului ABRM” şi a altor publicaţii de specialitate, îndemnând toate persoanele şi instituţiile să-l utilizeze pentru marcarea activităţilor şi proiectelor în domeniul Culturii informaţiei. Subiectul Culturii informaţiei a fost activ abordat în cadrul diverselor întruniri profesionale. Sub egida ABRM au fost traduse şi editate documentele internaţionale privind Cultura informaţiei, documente ce afirmă rolul bibliotecilor în formarea deprinderilor şi abilităţilor de informare ale utilizatorilor.

Amplificarea colaborării ABRM în context naţional şi internaţional. Un nivel înalt şi eficient de realizare a obiectivelor unei asociaţii profesionale poate fi atins numai prin relaţii de colaborare şi parteneriate de durată, prin conlucrare intensă, implementare şi aplicare în comun a noilor idei, tehnologiilor şi experienţelor avansate. În acest scop, ABRM întreprinde o serie de acţiuni pentru a orienta eforturile bibliotecarilor spre o colaborare fructuoasă.

Complexitatea relaţiilor de colaborare ale ABRM se caracterizează prin includerea ABRM în circuitele şi parteneriatele internaţionale – IFLA, EBLIDA, Asociaţia Bibliotecarilor din România.

Menţinerea relaţiilor de colaborare profesională cu IFLA se datorează prezenţei bibliotecarilor din RM la conferinţele anuale IFLA, desemnării reprezentantului ABRM (M. Harjevschi, vicepreşedinte) în calitate de membru al Comitetului Drept de Autor şi Probleme Juridice IFLA. O reuşită deosebită în cadrul acestei colaborări o constituie semnarea Acordului de Parteneriat cu Programul Novateca şi IFLA în vederea realizării proiectului Building Strong Libraries Associations (BSLA). În acest sens, a fost organizată vizita de documentare a reprezentanţilor IFLA în Republica Moldova pentru realizarea unui studiu de colectare de date despre ABRM, care va facilita implementarea programului BSLA. Derularea proiectului în Republica Moldova este o oportunitate pentru întreaga comunitate a bibliotecarilor, membri ai ABRM, ce va oferi posibilitatea de dezvoltare strategică a asociaţiei.

Reprezentanţii ABRM au participat în calitate de experţi în procesul de selecţie a bibliotecilor publice pentru reţeaua-pilot a Programului Novateca, care vor beneficia de investiţii tehnologice şi formare profesională pentru modernizarea serviciilor de bibliotecă. Cu susţinerea Fundaţiei Soros Moldova a fost elaborat şi desfăşurat proiectul „Advocacy pentru îmbunătăţirea Legii cu privire la dreptul de autor şi drepturi conexe”.

În anul 2011 ABRM devine membru al Biroului European al Asociaţiilor de Bibliotecari şi Specialişti în Informare Documentară (EBLIDA). Colaborarea cu această structură profesională europeană s-a limitat doar la afiliere. În vederea dezvoltării relaţiilor profesionale cu bibliotecile şi bibliotecarii români a fost încheiat un acord de colaborare cu Asociaţia Bibliotecarilor din România în cadrul căruia membrii celor două asociaţii au beneficiat de participări bilaterale la reuniuni profesionale, cu concursul bibliotecarilor moldoveni a fost elaborat şi editat un număr special al Revistei Române de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării cu genericul “Bibliotecile din Republica Moldova”, care astăzi va fi prezentat atenţiei dumneavoastră.

ABRM îşi propune să dezvolte parteneriatele, transformând colaborările bilaterale în colaborări multilaterale. În vederea asigurării accesului la o gamă largă de reviste electronice din întreaga lume 17 biblioteci naţionale, academice, specializate, universitare şi publice din ţară sunt antrenate prin relaţii de parteneriat în Consorţiul REM – Resurse Electronice pentru Moldova (preşedinte – dna dr. Silvia Ghinculov). Susţinând iniţiativele pe plan internaţional, în cadrul consorţiului au fost realizate trei programe EIFLnet: EIFL-IP (Proprietate Intelectuală); EIFL-OA  (Acces Deschis) şi EIFL-FOSS (Resurse software deschise).

ABRM a dezvoltat relaţii durabile de colaborare şi cooperare cu diverse instituţii, structuri asociative, cum ar fi: Catedra de Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională a USM, AGEPI, Uniunea Editorilor etc.

Dificultăţile cooperării sunt însă numeroase. Condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru a asigura succesul colaborării sunt deschiderea spre cooperare, resursele financiare, motivaţia, implicarea activă a tuturor părţilor.

O prioritate a mandatului a fost susţinerea procesului de modernizare a bibliotecilor şi diversificarea serviciilor de bibliotecă bazate pe tehnologii informationale.

În ultimii ani a atenţie primordială a fost acordată  promovării Accesului Deschis, un model nou de acces şi diseminare a informaţiilor, de valorificare a resurselor culturale şi ştiinţifice. În bibliotecile universitare şi publice din Republica Moldova au fost realizate diverse acţiuni de promovare a Accesului Deschis – seminare internaţionale, ateliere de lucru, „Săptămâna Accesului Deschis” atât în cadrul comunităţii biblioteconomice, cât şi pentru comunitatea ştiinţifică. În anul 2009 a fost aprobată Declaraţia Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova privind Accesul Deschis la informaţie.

Demararea procesului de constituire a bibliotecilor electronice a impus  reglementarea acestuia prin elaborarea în anul 2011 a proiectului Regulamentului – cadru cu privire la Biblioteca Electronică a instituției de învățămînt superior. Este de remarcat faptul că 3 biblioteci universitare au început activitatea de creare a repozitoriilor instituţionale.

ABRM este receptivă la activităţile ce au loc pe plan internaţional privind uniformizarea proceselor biblioteconomice, a tehnicilor de lucru prin standardizarea tehnologiilor şi terminologiei din domeniu. Aprobarea la nivel naţional a standardelor cu privire la indicatorii de performanţă, statistica de bibliotecă, prezentarea referinţelor bibliografice a condiţionat promovarea intensivă a acestora în cadrul diverselor tipuri de biblioteci atât din Chişinău, cât şi din alte regiuni ale ţării: Bălţi, Orhei, Ungheni etc.

Promovarea ABRM. Pentru a-şi atinge obiectivul său principal  –  protejarea şi promovarea statutului social şi a prestigiului profesiei de bibliotecar, ABRM trebuie să se impună în societate, să-şi creeze o imagine favorabilă, dar şi să-i facă pe bibliotecari să conştientizeze rolul asociaţiei în consolidarea comunităţii profesionale, să-i convingă că doar fiind o unitate integră se vor obţine succese. În acest context, asociaţia trebuie să-şi demonstreze eficacitatea activităţii sale, să-şi promoveze realizările, performanţele sale, să se facă auzită şi cunoscută. Principalele instrumente de promovare ale asociaţiei rămân şi în continuare a fi: site-ul şi buletinul ABRM, care au devenit un brand corporativ şi un mijloc eficient de comunicare profesională, ţinând la curent bibliotecarii cu noutăţile, evenimentele din activitatea asociaţiei, evoluţiile din teoria şi practica biblioteconomică. În scopul optimizării site-ului ABRM şi prelungirii termenului de funcţionalitate a acestuia pentru trei ani, în anul 2009 a fost elaborat proiectul „Promovăm biblioteca şi bibliotecarii” (autor – E. Bejan) care a fost susţinut financiar de către Ambasada SUA în RM.

O activitate inedită de promovare a ABRM a fost realizată de secţiunea Biblioteci publice, care a organizat minuta de promovare a ABRM: fiecărui participant i s-a pus în piept banerul-colant „Sunt membru ABRM”. Motto-ul acestei minute de promovare a fost: „Sectiunea Biblioteci Publice a ABRM este vocea ta. Este semnificativ îndemnul acestei acţiuni: „Aderă la ABRM şi vocea ta va fi mai puternică!”.

Activitatea editorială a asociaţiei este exprimată de titlurile lucrărilor editate de şi sub egida ABRM. Perioada menţionată se remarcă în viaţa asociaţiei printr-o diversitate de publicaţii seriale. Cea mai reprezentativă revistă a asociaţiei este Buletinul ABRM care în ultimii ani denotă o creştere semnificativă a numărului de pagini şi a subiectelor abordate. Buletinul ABRM apare atât în format tipărit, cât şi în variană electronică plasată pe site-ul ABRM (www.abrm.md).  Pentru o evaluare cantitativă şi calitativă a Buletinului ABRM a fost realizată cercetarea „Analiza bibliometrică şi de conţinut a Buletinului ABRM. 2005 – 2011”,  rezultatele  căruia au fost integrate într-o lucrare bibliografică în variantă electronică. Un neajuns în editarea Buletinului este apariţia acestuia într-un număr restrâns de 100 exemplare, astfel bibliotecile din teritoriu primesc câte un exemplar per raion. Este necesară atragerea sponsorilor în susţinerea editării buletinului într-un număr mai mare de exemplare pentru ca mai multe biblioteci să beneficieze de varianta tipărită a acestui periodic. Totodată, se doreşte activizarea prezenţei în paginile buletinului a publicaţiilor membrilor ABRM din teritoriu.

Şi la nivelul filialelor, comisiilor şi secţiunilor ABRM se desfăşoară o activitate editorială intensă. Filiala municipală “B. P. Hasdeu” a asociaţiei susţine din anul 2006 ziarul BiblioCity în format electronic; comisia “Standardizarea activităţii de bibliotecă” editează din anul 2010 buletinul “InfoStand biblioteconomic”; comisia “Catalogare şi indexare” a iniţiat în anul 2011 editarea Buletinului informativ al comisiei, iar secţiunea  “Biblioteci universitare” – revista electronică  bibliouniversitas@abrm.md.

Activitatea editorială a asociaţiei se materializează şi în publicarea diverselor lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării, lista bibliografică a cărora este inclusă în publicaţia “ABRM în timp: 1991-2001” pe care o aveţi în mape şi care va fi prezentată în continuare.

Componenţa cantitativă a membrilor ABRM poate fi cunoscută doar conform evidenţei realizate de contabilul ABRM după numărul membrilor cotizanţi. S-au făcut încercări de a crea o bază de date a membrilor ABRM, dar, cu regret, acest obiectiv a fost acoperit doar parţial: a fost elaborat conceptul bazei de date şi formularul în baza căruia au fost acumulate o parte de informaţii privind filialele ABRM. Nu s-a dus la bun sfârşit elaborarea sistemului în baza căruia urma a fi creată baza de date respectivă.

La nivel de filiale o evidenţă concretă şi clară a membrilor este realizată de către filiala ABRM Biblioteci de învăţământ din Nord – Bălţi în baza programului de calcul tabelar Excel şi poate fi vizualizată on-line.

Este evident, că alături de realizări şi succese, se relevă şi neajunsuri, probleme, proiecte nederulate, acţiuni planificate, dar nerealizate integral. Situaţia cotizaţiilor ABRM rămâne neschimbată, o parte din membri plătesc cotizaţiile la timp, alţii achită cu întârziere.  Sperăm, ca pe viitor  membrii ABRM să se organizeze, să devină mai reponsabili şi să-şi onoreze în mod sistematic obligaţiunile faţă de ABRM la plata cotizaţiei.

Totodată, se atestă o activitate neechilibrată a comisiilor şi secţiunilor în cadrul asociaţiei, acţiunile acestor structuri lucrative axându-se în special pe organizarea acţiunilor de instruire, pe viitor ar fi binevenită extinderea celorlalte aspecte ale activităţii asociaţiei, intensificarea activităţii secţiunilor zonale şi a filialelor din teritoriu.

La încheierea mandatului de preşedinte ABRM îmi exprim consideraţiunea şi mulţumirea mea faţă de toţi partenerii noştri care ne-au susţinut în atingerea obiectivelor propuse, faţă de membrii Consiliului şi Biroului ABRM, precum şi faţă de toţi membrii asociaţiei care au participat activ la realizările, activităţile comune ale acesteia, în avansarea şi prosperarea bibliotecilor din RM. Aş dori ca propunerile înserate în acest raport să constituie sugestii pentru activitatea viitoare a asociaţiei.

Îmi exprim speranţa că noua conducere a asociaţiei care va fi aleasă astăzi va reuşi mai multe în susţinerea intereselor profesionale ale bibliotecarilor. Puterea de a merge înainte trebuie să o găsim în noi, trebuie să fim conştienţi de importanţa contribuţiei fiecărui membru la succesul activităţilor viitoare, trebuie să fim mai flexibili, mai activi, mai creativi, să ne mobilizăm la acţiuni orientate spre nou şi să demonstrăm că suntem indispensabili comunităţii.