MANIFESTUL

ASOCIAŢIEI BIBLIOTECARILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

BIBLIOTECILE ÎN CONDIŢII DE CRIZĂ

            Criza economică, politică, socială, culturală ce marchează societatea din Republica Moldova a afectat fiecare cetățean al acestei țări. Criza însă creează oportunități pentru schimbări şi inovaţii, solicitând implementarea neîntârziată şi cât mai flexibilă a acestora și în cadrul bibliotecilor, considerate ca instituții cheie ale comunității.

            Pentru a depăşi criza şi pentru a începe procesul de dezvoltare durabilă, societatea are nevoie de reforme, fie cele ce țin de optimizarea cheltuielilor bugetare, fie crearea condițiilor pentru dezvoltarea antreprenorialului, fie de creare a unui model nou de interacţiune a societăţii în baza accesului liber la informații şi a transparenței adoptării deciziilor, fie adoptarea supremației legii, fie dezvoltarea unei societăți civile active şi responsabile, fie susținerea acțiunilor de voluntariat, fie implicarea în activitățile de caritate, toate contribuind la constituirea valorilor democratice.

            În legătură cu aceasta Asociația Bibliotecilor din Republica Moldova afirmă viziunea misiunii şi a rolului bibliotecilor ca:

 • instituții de promovare a valorilor democratice și a accesului la informaţie;
 • instituții de susţinere şi dezvoltare a comunităţii prin oferirea serviciilor orientate către necesitățile informaționale pentru toți membrii ai comunității;

            Importanţa bibliotecilor în condiţii de criză

            Biblioteca este accesibilă pentru toți deschisă ca un centru informațional gratuit (pe diferiți purtători de informație), ce oferă servicii educative, culturale, de comunicare a științe, incluziune socială etc. fiind un spațiu confortabil ce invită spre colaborare şi creativitate.

            Biblioteca asigură un spaţiu comunicativ armonios pentru interacţiune socială la nivel regional şi local susținând dialogul social între autorități şi societate, fapt ce va readuce încrederea în instituțiile publice locale și centrale. Biblioteca contribuie la înţelegerea reciprocă a reprezentanţilor diferitor etnii, confesiuni, generații, promovând toleranța.

            Biblioteca reprezintă centru comunitar ce oferă condiții pentru formarea cetățenilor activi şi realizarea principiilor de funcționare a societății democratice.

            Biblioteca constituie teritoriu al coeziunii și reprezintă mediul unde pot fi depășite stereotipurile și unde se consolidează comunitățile din Republica Moldova, se dezvoltă națiunea.

            Biblioteca previne inegalitatea socială, contribuind la adaptarea şi coeziunea socială, ajută la găsirea locurilor de muncă, orientarea profesională şi formarea continuă. Valoarea bibliotecii este abordarea individuală a utilizatorului, atenţia categoriilor social-vulnerabile ale populaţiei, persoanelor cu nevoi speciale. Bibliotecă este zonă de securitate, de confort psihic şi fizic.

            Biblioteca acordă suport informaţional, și oferă premise pentru crearea şi activitatea businessului mic, în deosebi în zonele rurale; contribuie la punerea în aplicare a iniţiativelor de creare a produselor şi serviciilor locale, atragerea investiţiilor, dezvoltarea infrastructurii locale asigurarea, informaţională a cercetării şi educaţiei.

            Biblioteca acordă asistenţă în formarea reperelor valorice atât ale individului aparte, cât şi ale societăţii în întregime.

            Biblioteca oferă acces fără limite la sursele de informație demne de încredere; o platformă de alfabetizare tehnologică şi de sporire a culturii mediatice.

            Biblioteca contribuie la sporirea respectului față de diversificarea lingvistică, prevenirea discriminării bazate pe principiul cultural şi lingvistic, sprijină dialogul intercultural.

            Biblioteca păstrează şi promovează patrimoniul cultural şi istoric al ţării, regiunii, comunităţii în baza dezvoltării naţional-patriotice a personalităţii.

            Biblioteca contribuie la diseminează cunoștințelor juridice, fapt important pentru dezvoltarea societăţii de drept şi combaterea corupţiei.

Biblioteca oferă acces la informația oficială şi serviciile administrative, contribuie la dezvoltarea e-guvernării şi e-democraţiei.

Biblioteca promovează accesul deschis la informaţie şi resurse educaţionale deschise.

Biblioteca promovează instruirea formală şi neformală, autoinstruirea şi autodezvoltarea.

Biblioteca organizează instruirea ecologică, promovează modul sănătos de viaţă şi consumul raţional al resurselor.

Biblioteca oferă suport în rezolvarea problemelor stringente persoanelor forțate să migreze în ţară, participanţilor la operaţiunile antiteroriste şi familiilor acestora, contribuie la mişcarea de voluntariat şi de caritate.

Activitatea bibliotecilor în condiţii de criză

Asociația Bibliotecilor din Republica Moldova face apel către toţi bibliotecarii să susţină prezentul Manifest:

 1. Bibliotecile trebuie să aplice managementul inovaţional, să definească viziunea, misiunea, valorile instituționale şi să elaboreze strategia de acţiune în conformitate cu obiectivele şi priorităţile în condiţii de criză. Să se introducă o abordare complexă a serviciilor prestate, care ar face faţă provocărilor crizei precum şi specificului necesităților locale.
 2. Biblioteca trebuie să acorde acces liber şi gratuit la sursele de informație, inclusiv la internet, să organizeze colecţii actuale de documente pe diferite suporturi informaţionale cu o prezentare accesibilă pentru utilizatori; să contribuie la realizarea programelor de autoevaluare pentru o nouă generație de angajați și angajatori, precum şi transformarea eficientă a cunoştinţelor din teorie în practică.
 3. Biblioteca trebuie să ofere servicii informaţionale pentru instituțiile publice de toate nivelele în vederea realizării reformelor. Pentru o dezvoltare durabilă a ţării să informeze societatea despre importanţa valorilor şi standardelor europene. Să susţină transparenţa adoptării deciziilor şi combaterea corupţiei. Să realizeze concepţia Bibliotecile – pod de e-guvernare prin dezvoltarea punctelor de acces public al cetăţenilor la informaţia oficială.
 4. Bibliotecile trebuie să presteze servicii în parteneriat cu organele de conducere, societatea civilă şi mediul privat la realizarea proiectelor sociale, în vederea dezvoltării interacţiunii corporative a bibliotecilor.
 5. Bibliotecile trebuie să se implice activ în procesele de dezvoltare economică şi socială a comunităţii locale şi instituţionale: implementarea şi susţinerea iniţiativelor de management strategic, identificarea problemelor şi soluţionarea acestora, organizarea activității sociale utile.
 6. Biblioteca trebuie să formeze reperele valorice în baza promovării celor mai inedite exemple ale culturii naţionale şi universale prin accesul la informaţie, prin educaţie, organizarea de discuţii şi dezbateri cu istorici, politologi, savanţi, persoane publice, inclusiv utilizarea tehnologiilor informaţionale şi a reţelelor de socializare.
 7. Biblioteca trebuie să contribuie la formarea unui cetăţean conştient şi activ ca iniţiator al reformelor prin informare multilaterală, şcolarizare continuă, diseminarea practicilor democratice europene. Este necesară organizarea activităţilor de aprofundare a cunoştinţelor cetăţenilor cu o ulterioară pregătire pentru dezbateri publice.
 8. Biblioteca trebuie să își stabilească priorităţile în activitatea bibliotecilor privind satisfacerea cerinţelor copiilor şi tineretului ca cetăţeni activi ai unui stat european democratic şi suveran.
 9. Biblioteca trebuie să contribuie la studiere, conștientizarea atitudinii pozitive față de istoria şi cultura etniilor din Republica Moldova.
 10. Biblioteca trebuie să susțină promovarea culturii informației, excluderea inegalității digitale, orientarea spre utilizarea eficientă a tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale ca factor important de depăşire a crizei.
 11. Biblioteca trebuie să dezvolte activitatea informaţională şi consultativă în problemele juridice, economice, ecologice, sociale, psihologice etc. organizând colecţii de resurse informaţionale cu implicarea specialiştilor, inclusiv la distanţă.
 12. Biblioteca trebuie să acorde atenție deosebită grupelor sociale mai puțin integrate în comunităţile locale şi instituţionale: minorităţilor etnice, refugiaţilor, emigranților, persoanelor în căutare de azil politic, celor cu nevoi fizice şi psihice, şomerilor, oamenilor fără adăpost, copiilor părinţii cărora sunt plecaţi peste hotare etc. Organizarea iarmaroacelor de posturi vacante, de şcolarizare la distanţă, acordarea asistenţei de incluziune socială şi reabilitare.
 13. Biblioteca trebuie să iniţieze şi să susţină actele de caritate, să organizeze minibiblioteci în locuri necesare.
 14. Biblioteca trebuie să acorde spaţiu pentru comunicare, colaborare şi testare a inovaţiilor tehnologice, să susţină iniţiativele tinerilor, să deschidă ateliere de creaţie etc., să fie „zonă de siguranţă”, loc pentru emoţii pozitive şi bună dispoziţie.
 15. Biblioteca trebuie să se implice în implementa concepţiei de „bibliotecă verde”, contribuind astfel la educaţia ecologică a populaţiei cu utilizarea raţională a resurselor şi a tehnologiilor de mediu.
 16. Biblioteca trebuie să fie cît mai activă în modelarea cunoştinţelor mediatice ale populaţiei; să încurajeze utilizatorii să gândească critic şi să utilizeze toate tipurile de informaţie pentru a rezista expansiunii informaţiilor incorecte; să propună surse oficiale şi competente; să asigure caracterul complet şi imparţial al informaţiei; să creeze şi să menţină sfera mediatică obiectivă în Republica Moldova.
 17. Biblioteca trebuie să susțină Agenda ONU 2030 care cuprinde 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă, care vor ghida politicile și finanțarea în următorii 15 ani, începând cu o promisiune istorică de a pune capăt mai multor crize, cele din domeniul social, economic, mediu etc.

            Implementarea Manifestului

            Asociația Bibliotecilor din Republica Moldova face apel către autoritățile de stat şi locale, instituţiile de învăţământ şi cercetare organizaţiile publice şi caritabile să fie recunoscută importanţa strategică a bibliotecilor pe timp de criză şi să fie sprijinită în mod activ dezvoltarea şi activitatea acestora. Asociația Bibliotecilor din Republica Moldova face apel către cei cu drept de decizii la nivel naţional, local, şi instituţional, să elaboreze de comun acord cu bibliotecarii şi societatea civilă strategia, politica şi planul de activitate pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului Manifest.

            În scopul realizării programului de acţiune elaborat în Manifest este necesar sprijinul legislativ şi financiar. Bibliotecile trebuie să dispună de resurse financiare, personal bine instruit, încăperi utilate şi o infrastructură modernă.

            Asociația Bibliotecilor din Republica Moldova face apel către bibliotecari ca, în condiţiile de criză, să utilizeze în mod raţional resursele disponibile, să implementeze concepţiile inovative, să coordoneze priorităţile de activitate cu comunitatea.