Politica de contabilitate

Politicile contabile ale Asociaţiei Obşteşti
„Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova”
pe anul 2016
 1. Dispozitii generale

            Asociaţia Obşteasca „Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova” (în continuare – Asociaţia) a fost fondata pe 04.02.1998 prin certificatul de înregistrare al Asociaţiei nr. MD037460, eliberat de Ministerul Justiţiei, ca o organizaţie necomercială şi înregistrată în Republica Moldova. Sediul administraţiei Asociaţiei: mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 78A. Codul fiscal al Asociaţiei: 1015620005835. Asociaţia deţine conturi curente în valută naţională şi străină la BC „Moldindconbank” SA, filiala „Ştefan cel Mare”, Chişinău, codul băncii: MOLDMD2X334.

 • Asociaţia este o organizaţie nonguvernamentală, benevolă care promovează biblioteca şi informaţia în societate, susţine activ bibliotecarul, acţionînd pentru dezvoltarea accesului egal la informaţii şi cunoştinţe pentru toţi.
 • Sursele de finanţare ale Asociaţiei cuprind:
 1. mijloacele cu destinaţie specială sub formă de:
  • granturi,
  • donaţii condiţionate,
  • asistenţă financiară,
  • alte finanţări cu destinaţie specială;
 2. mijloacele nepredestinate sub formă de:
  • donaţii necondiţionate,
  • ajutoare financiare;
 3. cotizaţii şi alte contribuţii ale membrilor Asociaţiei;
 4. alte mijloace (credite, împrumuturi).
  • Contabilitatea Asociaţiei se ţine în baza:
 • Legii contabilităţii 113-XVI din 27.04.2007;
 • Standardelor Naţionale de Contabilitate (în continuare – SNC), aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 118 din 06.08.2013;
 • Planului general de conturi contabile, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 119 din 06.08.2013;
 • Indicaţiilor metodice privind particularităţile contabilităţii în organizaţiile necomerciale (în continuare – Indicaţii metodice), aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 188 din 30.12.2014.
  • Contabilitatea se tine de serviciul contabil, care se subordonează nemijlocit directorului executiv al Asociaţiei (art. 13 alin. (1) din Legea contabilităţii).
  • Răspunderea pentru tinerea contabilităţii şi întocmirea situaţiilor financiare revine directorului executiv al Asociaţiei (art. 13 alin. (1) din Legea contabilităţii).
  • Asociaţia aplica sistemul contabil în partida dublă, cu prezentarea situaţiilor financiare conform Indicaţiilor metodice, aprobate de Ministerul Finanţelor (art. 15 alin. (5) din Legea contabilităţii).
  • Asociaţia înregistrează elementele contabile în baza contabilităţii de angajamente (art. 17 alin. (2) din Legea contabilităţii).
  • Asociaţia aplică formulare-tip de documente primare, precum şi formulare elaborate de sine stătător (art. 19 alin. (3) din Legea contabilităţii) care sînt prezentate în Anexa 1.
  • Documentele primare se întocmesc în forma electronica, iar după caz – pe suport de hîrtie (art. 19 alin. (4) din Legea contabilităţii).
  • Responsabilitatea pentru întocmirea şi semnarea documentelor primare şi registrelor contabile o poartă persoanele prevăzute în Anexa 2 (art. 19 alin. (11) din Legea contabilităţii).
  • Documentele de casă, bancare şi de decontare se semnează de către directorul executiv şi contabilul Asociaţiei (art. 19 alin. (12) din Legea contabilităţii).
  • Asociaţia contabilizează faptele economice în baza Planului general de conturi contabile (art. 22 alin. (3) din legea contabilităţii) care este prezentat în Anexa 3.
  • Registrele contabile se întocmesc în forma electronica (art. 23 alin. (5) din Legea contabilităţii) şi sînt printate pe suport de hîrtie anual.
  • Registrul contabil obligatoriu este Cartea mare (art. 23 alin. (6) din Legea contabilităţii).
  • Perioada de gestiune coincide cu anul calendaristic (art. 32 alin. (1) din Legea contabilităţii).
  • Situaţiile financiare se semnează de către directorul executiv şi contabilul Asociaţiei (art. 36 alin. (1) lit. c) din Legea contabilităţii).
  • Documentele contabile se păstrează pe suport de hîrtie (art. 43 alin. (1) din Legea contabilităţii).
  • Erorile contabile se corectează prin înregistrări contabile de stornare, inverse şi suplimentare (pct. 33 din SNC Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori şi evenimente ulterioare).
 1. Procedee contabile pentru care actele normative prevăd diferite variante
 • Mijloacele fixe cuprind imobilizările corporale transmise în exploatare, valoarea unitară a cărora depăşeşte pragul de semnificaţie stabilit de entitate în mărime de 1000 lei (pct. 4 din SNC Imobilizări necorporale şi corporale).
 • Imobilizările necorporale şi corporale se recunosc iniţial pe obiecte de evidenţă al căror nomenclator se stabileşte de către directorul executiv al Asociaţiei (pct. 5 din SNC Imobilizări necorporale şi corporale).
 • Evaluarea ulterioară a imobilizărilor necorporale şi corporale se efectuează la valoarea contabilă (pct. 17 din SNC Imobilizări necorporale şi corporale).
 • Duratele de utilizare a imobilizărilor necorporale şi corporale se stabilesc în funcţie de modelul utilizării acestora şi sînt prezentate în procesele-verbale de primire-predare (transmitere în exploatare) (pct. 20 din SNC Imobilizări necorporale şi corporale).
 • Valoarea reziduală a mijloacelor fixe este nesemnificativă şi se consideră nulă (pct. 20 din SNC Imobilizări necorporale şi corporale).
 • Amortizarea imobilizărilor necorporale şi mijloacelor fixe se calculează prin metoda liniară (pct. 22 din SNC Imobilizări necorporale şi corporale).
 • Amortizarea imobilizărilor necorporale şi mijloacelor fixe se calculează începînd cu prima zi a lunii care urmează după luna transmiterii acestora în exploatare (pct. 28 din SNC Imobilizări necorporale şi corporale).
 • Contabilitatea stocurilor se ţine în expresie cantitativă şi valorică (art. 17 alin. (5) din Legea contabilităţii, pct. 10 din SNC Stocuri).
 • Rechizitele de birou, cartuşele şi alte bunuri similare se decontează direct la costuri şi/sau cheltuieli curente în momentul achiziţionării lor (pct. 9 din SNC Stocuri).
 • Stocurile ieşite (consumate, vîndute etc.) se evaluează prin metoda FIFO, iar stocurile donate – prin metoda identificării specifice (pct. 35, 37 din SNC Stocuri).
 • Obiectele de mică valoare şi de scurtă du­rată cuprind bunurile valoarea unitară a căro­ra nu depăşeşte plafonul stabilit de 1000 lei şi se decontează la cheltuieli curente, în momentul transmiterii în exploatare (pct. 51 din SNC Stocuri).
 • Cheltuielile şi veniturile anticipate se decontează anual la cheltuieli, iar veniturile curente prin metoda liniară în cursul perioadelor de gestiune la care acestea se atribuie (pct. 8 din SNC Cheltuieli şi pct. 64 din SNC Capital propriu şi datorii).
 • Mijloacele cu destinaţie specială se recunosc în baza contabilităţii de angajamente (pct. 17 din Indicaţiile metodice).
 • Mijloacele cu destinaţie specială utilizate pentru acoperirea cheltuielilor se decontează la veniturile curente (pct. 17, subpct. 2) din Indicaţiile metodice).
 • Mijloacele cu destinaţie specială utilizate pentru procurarea stocurilor se decontează la venituri curente pe măsura consumării acestora (pct. 23, subpct. 1) din Indicaţiile metodice).
 • Mijloacele cu destinaţie specială la valoarea stocurilor neutilizate şi avansurilor acordate se decontează la venituri anticipate anual la sumă totală. Pe măsura utilizării stocurilor şi decontării avansurilor acordate, veniturile anticipate se vor deconta la venituri curente (pct. 23, subpct. 2) din Indicaţiile metodice).
 • Mijloacele cu destinaţie specială primite sub formă de active imobilizate sau utilizate pentru procurarea unor astfel de active se decontează la fondul de active imobilizate la transmiterea acestora în exploatare (pct. 24 din Indicaţiile metodice).
 • Cheltuielile şi veniturile aferente mijloacelor cu destinaţie specială se recunosc şi se înregistrează concomitent în aceeaşi perioadă şi în aceeaşi mărime (pct. 25 din Indicaţiile metodice).

2.22 Diferenţele de curs favorabile şi nefavorabile aferente mijloacelor cu destinaţie specială în valuta străină se înregistrează ca majorare sau diminuare a finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială (pct. 27 din Indicaţiile metodice).

2.23 Mijloacele cu destinaţie specială neutilizate se redirecţionează pentru cofinanţarea altor programe / proiecte şi se înregistrează ca corespondenţă internă între subconturile conturilor sintetice de evidenţă a finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială (pct. 30 din Indicaţiile metodice).

2.24 Mijloacele nepredestinate, primite sub formă de active imobilizate, se decontează la transmiterea acestora în exploatare la fondul de active imobilizate (pct. 32 din Indicaţiile metodice).

2.25 Mijloacele nepredestinate primite sub formă de active circulante se decontează pe măsura utilizării acestora la venituri curente (pct. 33 din Indicaţiile metodice).

2.26 Mijloacele nepredestinate neutilizate pînă la data raportării se decontează la fondul de autofinanţare (pct. 35 din Indicaţiile metodice).

2.27 Cotizaţiile şi alte contribuţii ale fondatorilor şi membrilor Asociaţiei destinate realizării unor misiuni speciale se decontează în acelaşi mod ca şi mijloacele cu destinaţie specială (pct. 38 subpct. 1) din Indicaţiile metodice).

2.28 Cotizaţiile şi alte contribuţii ale membrilor Asociaţiei a căror utilizare nu este condiţionată de realizarea unor misiuni speciale se decontează în acelaşi mod ca şi mijloacele nepredestinate (pct. 38 subpct. 2) din Indicaţiile metodice).

2.29 Alte venituri şi cheltuieli ale Asociaţiei includ:

 • plusurile şi lipsurile (pierderile) de active identificate în urma inventarierii;
 • datoriile şi creanţele decontate în legătură cu expirarea termenelor de prescripţie;
 • veniturile şi cheltuielile din vînzarea activelor nefolosite;
 • veniturile din predarea în locaţiune pe bază neregulată a activelor organizaţiei necomerciale;
 • veniturile din recuperarea prejudiciului material;
 • alte venituri şi cheltuieli, care nu sînt legate de misiuni speciale sau activităţi economice statutare concrete (pct. 39 din Indicaţiile metodice).

2.30 Bunurile primite pentru transmitere altor beneficiari se înregistrează la bilanţ în componenţa altor active circulante (pct. 48 din Indicaţiile metodice).

2.31 Fondurile Asociaţiei cuprind:

 • cotizaţii;
 • proiecte;
 • sponsorizări;

2.32 Operaţiunile cu rezidenţii în baza contractelor încheiate în valută străină sau unităţi convenţionale se contabilizează în monedă naţională prin aplicarea cursului de schimb stabilite de părţile contractante (pct. 18 din SNC Diferenţe de curs valutar şi de sumă).

2.33 Diferenţele de sumă se contabilizează ca venituri sau cheltuieli curente (pct. 20 din SNC Diferenţe de curs valutar şi de sumă).

 1. Procedee contabile elaborate de sine stătător (art. 16 alin. (4) din Legea contabilităţii)
 • Calcularea şi achitarea datoriilor faţă de personal privind retribuirea muncii şi alte operaţii se efectuează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, ţinînd cont de cerinţele finanţatorilor. În cazul lipsei finanţării, salariile şi alte retribuţii se calculează şi se achită pe măsura primirii acesteia, la prezentarea actelor necesare pentru calcul de către coordonatorul proiectului (contract, act de îndeplinire a lucrărilor, serviciilor, borderou de calcul), la decizia directorului executiv al Asociaţiei conform bugetului de grant.
 • Dobînzile aferente creditelor şi împrumuturilor Asociaţiei se contabilizează în componenţa altor datorii curente.
 • Costurile directe legate de activităţile proiectelor sînt suportate din mijloacele financiare alocate de finanţatori.
 • Costurile indirecte sînt costurile care sînt realizate pentru obiective comune, de aceea nu pot fi identificate uşor de un proiect sponsorizat şi reprezenta, de obicei, costurile pentru administrarea şi întreţinerea oficiilor, cheltuieli legate de personalul executiv, administrarea personalului şi contabilitate. Asociaţia va partaja costurile comune în baza cotei  de finanţare.

Anexe CU PRIVIRE la politicile contabile

Anexa 1. Documente primare elaborate de fundaţie.
Anexa 2. Lista funcţiilor persoanelor responsabile de întocmirea şi semnarea documentelor primare.
Anexa 3. Planul de conturi de activitate.